dnes je 15.4.2024

Input:

193/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

193/2007 Z.z.
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 561/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová „podmienky podnikania vo vodnej doprave,” vkladajú slová „podmienky regulácie trhu vo vodnej doprave,”.
2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „spoločenstiev” vkladajú slová „a Európskej únie”.
3. V § 5 ods. 4 sa za prvú vetu dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Verejnými prístavmi sú prístav Bratislava, prístav Komárno a prístav Štúrovo.”.
4. V § 5 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.
5. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠5a
Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečného tovaru
(1) Osoba, ktorá vykonáva prepravu, nakládku alebo vykládku nebezpečného tovaru2avo vodnej doprave (ďalej len „osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru”), je povinná určiť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca”).
(2) Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť
a) osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru plavidlami ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily”),2b
b) osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru, ktorého množstvo v prepravnej jednotke je menšie, ako je množstvo nebezpečného tovaru ustanovené v osobitnom predpise,2c
c) osoba, ktorej predmetom činnosti nie je preprava, nakládka alebo vykládka nebezpečného tovaru, ale vykonáva vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru príležitostne a táto preprava predstavuje malé nebezpečenstvo alebo riziko znečistenia.
(3) Na požiadanie Štátnej plavebnej správy je osoba vykonávajúca prepravu nebezpečného tovaru povinná oznámiť identifikačné údaje bezpečnostného poradcu.
(4) Bezpečnostným poradcom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie”).
(5) Podmienkou na vydanie osvedčenia Štátnou plavebnou správou je absolvovanie školenia a následné úspešné vykonanie skúšky. Osvedčenie vydané iným členským štátom Európskej únie platí na území Slovenskej republiky.
(6) Osvedčenie má platnosť päť rokov. Doba platnosti osvedčenia sa predĺži o ďalších päť rokov, ak počas posledného roku platnosti osvedčenia držiteľ osvedčenia absolvoval opakovacie školenie alebo zložil skúšku.
(7) Ministerstvo poverí vykonávaním školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie”) fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „poverená osoba”), ktorá nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, ak predloží
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo