dnes je 27.2.2024

Input:

185/2009 Z.z., Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2019

185/2009 Z.z.
zákon
z 23. apríla 2009
o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
40/2011 Z.z.
15. 3. 2011
doplňa § 6a
363/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 6 a § 14
23/2015 Z.z.
15. 3. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 6 a § 15
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
217/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom,1) s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich použitia.
(2) Tento zákon je schémou štátnej pomoci2) podľa osobitného predpisu.3)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4)
b) podnikateľa v ťažkostiach,4a)
c) podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,4b)
d) pomoc, ktorá nemá stimulačný účinok.4c)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) stimulmi pre výskum5) a vývoj6) (ďalej len „stimuly”) nástroje podpory výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou, ktorá je podnikateľom,
b) projektom základného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie základného výskumu,7)
c) projektom priemyselného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie priemyselného výskumu,8)
d) projektom experimentálneho vývoja projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie vývoja,
e) prijímateľom stimulov žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.
§ 3
Stimuly
(1) Stimuly sú
a) dotácia12) z prostriedkov štátneho rozpočtu na
1. podporu základného výskumu alebo priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo
2. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti12a) projektu výskumu a vývoja (ďalej len „štúdia uskutočniteľnosti”),
b) úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu14) na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10.
(2) Stimuly sa poskytujú na základe písomnej žiadosti o stimuly podľa § 6.
(3) Stimuly podľa odseku 1 sa poskytujú na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7, 8 alebo 10.
(4) Poskytovateľom stimulov je
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”), ak ide o stimuly podľa odseku 1 písm. a),
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií”) prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o stimuly podľa odseku 1 písm. b).
(5) Žiadateľom o stimuly môže byť
a) mikropodnikateľ,15)
b) malý podnikateľ,16)
c) stredný podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nepresahujúcim 250 a zároveň s obratom za kalendárny rok alebo hospodársky rok nepresahujúcim 50 mil. eur alebo s čistou hodnotou majetku vykázanou v súvahe nepresahujúcou 43 mil. eur,
d) veľký podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov vyšším ako 250 a zároveň s obratom za kalendárny rok alebo