dnes je 14.5.2021

Input:

185/2009 Z.z., Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2019

185/2009 Z.z.
zákon
z 23. apríla 2009
o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom,1) s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich použitia.
(2) Tento zákon je schémou štátnej pomoci2) podľa osobitného predpisu.3)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) stimulmi pre výskum5) a vývoj6) (ďalej len „stimuly”) nástroje podpory výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou, ktorá je podnikateľom,
b) projektom základného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie základného výskumu,7)
c) projektom aplikovaného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie aplikovaného výskumu,8)
d) projektom experimentálneho vývoja projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie vývoja,
e) štúdiou technickej realizovateľnosti projektu výskumu a vývoja (ďalej len „štúdia realizovateľnosti projektu”) štúdia zameraná na overenie uskutočniteľnosti pripravovaného projektu aplikovaného výskumu alebo overenie reálnosti a uskutočniteľnosti pripravovaného projektu experimentálneho vývoja,
f) projektom ochrany priemyselného vlastníctva projekt zameraný na zabezpečenie ochrany výsledkov získaných riešením projektu aplikovaného výskumu alebo riešením projektu experimentálneho vývoja v Slovenskej republike alebo v zahraničí formou patentovej ochrany9) alebo inými formami ochrany práv priemyselného vlastníctva,10)
g) projektom na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja projekt na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj11) podnikateľovi alebo na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja veľkého podnikateľa mikropodnikateľovi alebo malému podnikateľovi alebo strednému podnikateľovi,
h) vysokokvalifikovaným zamestnancom výskumu a vývoja zamestnanec výskumu a vývoja, inžinier, konštruktér alebo marketingový manažér s vysokoškolským vzdelaním a najmenej dvomi rokmi odbornej praxe vo výskume a vývoji,
i) prijímateľom stimulov žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.
§ 3
Stimuly
(1) Stimuly sú
a) dotácia12) z prostriedkov štátneho rozpočtu na
1. podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo
2. vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, alebo
3. zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva, alebo
4. dočasné pridelenie13) vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a
b) úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu14) na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk