dnes je 23.4.2021

Input:

180/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

180/2017 Z.z.
ZÁKON
zo 14. júna 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 494/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 361/2013 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 35/2015 Z.z., zákona č. 130/2015 Z.z. a zákona č. 359/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. zg) sa slová „§ 4a ods. 3” nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2”.
2. V § 4a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3. V § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 sa
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk