dnes je 17.4.2024

Input:

180/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

180/2011 Z.z.
ZÁKON
z 27. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa spojka „a” nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti poskytovanej podľa osobitného predpisu1)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)  § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za kompenzáciu sa na účely tohto zákona považuje aj osobitná starostlivosť podľa osobitného predpisu.1)”.
3. Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v celom texte označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
4. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)  Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) sa za účastníka právnych vzťahov považuje zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately označené v rozhodnutí súdu.6a)”.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)  § 54 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.”.
5. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytnúť osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu1)”.
6. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)  posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)”.
7. § 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)  Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, či zdravotný stav fyzickej osoby vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.1) Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety sa miera funkčnej poruchy podľa tohto zákona neposudzuje. Na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) odseky 1 až 11 platia primerane.”.
8. V § 14 ods. 1 sa za slovo „asistenciu” vkladá čiarka a slová „alebo opatrovanie” sa nahrádzajú slovami „opatrovanie alebo sociálnu službu podľa osobitného predpisu9a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)  § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 551/2010 Z.z.”.
9. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)  § 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.”.
10. V nadpise § 15 sa vypúšťajú slová „a posudok na účely parkovacieho preukazu”.
11. V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci spojka „a” nahrádza