dnes je 19.4.2024

Input:

178/1998 Z.z., Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 2.12.2015

178/1998 Z.z.
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
310/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení, 12 novelizačných bodov
115/2000 Z.z.
1. 5. 2000
mení § 3
128/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 12
524/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení 20 novelizačných bodov
215/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 5
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 11
343/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 9
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení § 9 odsek 2
361/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
101/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
199/2014 Z.z.
17. 7. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 4. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
332/2015 Z.z.
2. 12. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.
§ 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach1) a na prenosných predajných zariadeniach,
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.2)
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou2a) umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim (§ 10) alebo prenajatý predávajúcemu.
(2) Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.2b)
(3) Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevadzkárňou,1) ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
(1) Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.4) Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom