dnes je 4.12.2023

Input:

156/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

156/2020 Z. z.
ZÁKON
z 9. júna 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z. a zákona č. 120/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu33bsa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.”.
2. V § 25a ods. 5 sa slová „§ 313 až 322 a § 762” nahrádzajú slovami „§ 303 až 312”.
3. V tretej časti nadpise štvrtej hlavy sa slovo „zamestnávateľovi” nahrádza slovom „podnikateľovi”.
4. V § 30i písm. a) sa slovo „zamestnávateľom” nahrádza slovom „podnikateľom”.
5. V § 30i písmeno b) znie:
„b) dlžníkom malý podnikateľ alebo iný podnikateľ - fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur,”.
6. Tretia časť sa dopĺňa šiestou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§ 30o
(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry,51abktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab
a) uplynula počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca septembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu,
b) uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2020, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2020 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2) Do uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51acnepoužije.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51ab a 51ac znejú:

51abZákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


51ac§ 67 ods. 5 písm. f) prvý bod zákona č. 30/2019 Z. z.”.
7. V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „A SPRÁVY BYTOV A