dnes je 20.4.2024

Input:

150/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

150/2020 Z. z.
[zrušené nepriamo č. 156/2023 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. júna 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republikyč. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hranícna vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovami „Slovenskej republiky s” vypúšťajú slová „Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a”.
2. V § 1 ods. 2 sa za slovami „Slovenskou republikou a” vypúšťajú slová „Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou alebo”.
3. Príloha znie:
„Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC
1. Pozemné hranice
1) Cestné hraničné priechody
a) Trstená - Chyžné
b) Vyšný Komárnik - Barwinek
2) Železničné hraničné priechody
Skalité - Zwardoň
2. Vzdušné hranice
a) Letisko Bratislava
b) Letisko Košice
c) Letisko Poprad
d) Letisko Piešťany
e) Letisko Sliač
f) Letisko Žilina
g) Letisko Prievidza
h) Letisko Nitra
i) Letisko Jasna”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Igor Matovič v. r.