dnes je 4.12.2023

Input:

148/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

148/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 7. júna 2013,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z.z., vyhlášky č. 150/2007 Z.z., vyhlášky č. 656/2007 Z.z., vyhlášky č. 231/2010 Z.z., vyhlášky č. 98/2012 Z.z. a vyhlášky č. 291/2012 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2013.
 
Tomáš Borec v. r.