dnes je 22.2.2024

Input:

132/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

132/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. apríla 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb. a zákona č. 600/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 1 sa za slovo „lekárnikov, „ vkladá slovo „logopédov, „.
2. V § 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa za slovo „právnikov” vkladá čiarka a slovo „notárov 5a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5aZákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).”.
3. V § 3 ods. 1 písm. c) body 8 a 9 znejú:
„8. zodpovedných geodetov 10,
9. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:

10Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.”.
4. V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bod 10.
5. V § 3 ods. 2 písm. c) znie:
„c) banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov 16, „.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16) znie:

16§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.”.
6. § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami m), n), o) a p), ktoré znejú:
„m) verejná pravidelná osobná cestná doprava 23a,
n) činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie 23b,
o) projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 23c,
p) výskum, vývoj, projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a skúšky zariadení v jadrovej energetike, stavebné práce na hermetickej obálke (zóne) vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetičnosť v jadrových zariadeniach a činnosti súvisiace s prevádzkou jadrových zariadení 23d.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:

23aZákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:

23bZákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c) znie:

23cZákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23d) znie:

23dZákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.”.
7. V § 5 ods. 2 znie:
„(2) Fyzické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony 24.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24) znie:

24Napr.