dnes je 22.2.2024

Input:

126/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

126/2020 Z. z.
ZÁKON
z 13. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z. a zákona č. 477/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 18 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti.”.
2. V § 18 odsek 7 znie:
„(7) Občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.”.
3. V § 83 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo mu v čase, keď je vyhlásená mimoriadna situácia,61aalebo v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,61bbolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b)”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 61b znejú:

61a§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.


61bČl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.”.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.
5. V § 95 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5 písm. b) až g)” nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. b), c), e) až g)”.
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťajú slová „o civilnej ochrane obyvateľstva”.
7. V § 116 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „desať” nahrádza číslom „11”.
8. Za § 235e sa vkladá § 235f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠235f
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19”) je sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(2) Ak počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona podľa § 94 ods. 11 prestala lehota na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. i) alebo písm. l) plynúť, lehota na prepustenie začne plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu. Do lehoty na prepustenie sa nezapočítava doba, počas ktorej lehoty na prepustenie neplynuli.
(3) Počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19