dnes je 30.5.2024

Input:

123/2003 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

123/2003 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
opatrenie z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Týmto opatrením sa zrušujú:
1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov v znení opatrenia č. 655021994 (oznámenie č. 335/1994 Z.z.),
2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 652771993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie č. 289/1993 Z.z.) v znení opatrenia č. 655061994 (oznámenie č. 336/1994 Z.z.), opatrenie č. 3358/1997-sekr. (oznámenie č. 291/1997 Z.z.) a opatrenie č. 3098/1998-KM (oznámenie č. 359/1998 Z.z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.