dnes je 29.5.2024

Input:

120/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

120/2020 Z. z.
ZÁKON
z 13. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 22 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Správca dane po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu33cpoukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do
a) 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa osobitného predpisu22uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo,
b) 31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive podľa osobitného predpisu33dpredloženom správcovi dane do 30. apríla 2020,
c) troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu22uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena a).
(6) Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane podľa odseku 5 nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33c a 33d znejú:

33c§ 50 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.


33d§ 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
2. § 24a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu,22ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň z