dnes je 27.9.2023

Input:

112/2008 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

112/2008 Z.z.
zákon
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 238/2006 Z.z. a zákona č. 107/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom,”.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
2. V § 2 písm. a) bod 10 znie:
„10. bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,”.
3. V § 2 písm. a) body 12 a 13 znejú:
„12. národnou prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou sústava alebo sieť, ktorá prepravuje elektrinu alebo plyn na vymedzenom území,
13. prepojením sústavy alebo siete prepojenie národnej prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,”.
4. V § 2 písm. a) bod 16 znie:
„16. horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike alebo podnik vykonávajúci jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu alebo dodávka plynu a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,”.
5. V § 2 sa písmeno a) dopĺňa bodmi 21 až 30, ktoré znejú:
„21. pripojením do sústavy alebo do siete fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete,
22. prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o prístupe do
22.1. prenosovej sústavy a prenose elektriny,
22.2. distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
22.3. prepravnej siete a preprave plynu,
22.4. distribučnej siete a distribúcii plynu,
22.5. ťažobnej plynovodnej siete a doprave plynu,
22.6. zásobníka a uskladňovaní plynu,
23. dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
24. prevádzkovou bezpečnosťou prenosovej a distribučnej sústavy nepretržitá prevádzka prenosovej a distribučnej sústavy za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať,
25. malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh alebo koncový odberateľ plynu s ročnou