Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zvýšenie základu dane o uplatnené príspevky na starobné dôchodkové sporenie

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.3.1 Zvýšenie základu dane o uplatnené príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení (t. j. suma zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok) a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, je v súlade s ust. § 11 ods. 9 ZDPpovinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.


Daňovník si za zdaňovacie obdobie 2013 až 2015 znížil základ dane o preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej sume 889,00 € (rok 2013 – 254,00 €, rok 2014 – 316,00 € a rok 2015 – 319,00 €). Dňa 17.08.2016 mu dôchodková správcovská spoločnosť vyplatila z bežného účtu dôchodkového fondu sumu podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V súlade s ust. § 11 ods. 9 ZDP je daňovník povinný zvýšiť základ dane o sumu 889,00 € najneskôr pri vyrovnaní daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019. Základ dane môže daňovník zvýši buď jednorazovo o 889,00 € v jednom zdaňovacom období, alebo základ dane bude o uvedenú sumu zvyšovať postupne vo viacerých zdaňovacích obdobiach, najneskôr však pri vysporiadaní daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019.

Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach počnúc rokom 2013 uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, je povinný si zvýšiť základ dane z príjmu. Základ dane daňovník zvýši o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak

  • mu bola vyplatená suma podľa § 123aq ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) a c) zákona starobnom dôchodkovom sporení, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,

  • uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: