Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb - predmet dane

7.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb – predmet dane

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Rozsah daňovej povinnosti, t. j. ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov fyzických osôb, vyjadruje predmet dane z príjmov. Od vymedzenia predmetu dane je odvodený aj názov daňového zákona (č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. - ZDP). Pretože toto vymedzenie je dosť široké, ZDP doplňuje i príjmy, ktoré dani z príjmov fyzických osôb nepodliehajú (pretože sa na ne nevzťahuje – nie sú predmetom dane) a príjmy oslobodené od dane (pretože sa z nich daň nevyberá).

Komentár

Predmetom dane z príjmov fyzických osôb je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka [§ 2 písm. b) ZDP]. Okruh príjmov, ktoré tvoria predmet dane z príjmov fyzických osôb je vymedzený v § 3 ods. 1 ZDP.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom dane z príjmov sú:

  • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),

  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP),

  • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP),

  • ostatné príjmy (§ 8 ZDP).

Rozdelenie príjmov podľa jednotlivých druhov, ktoré sú bližšie špecifikované v § 5 až 8 ZDP, zodpovedá potrebe rešpektovať rozdiely pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane), najmä rozdiely súvisiace s možnosťou uplatnenia výdavkov pri týchto príjmoch.

Za príjem sa považuje peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou (napr. protislužbou), ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.

Poznámka: v § 5 ods. 3 ZDP je ustanovený aj ďalší spôsob ocenenie nepeňažného príjmu. Ide o jeho navyšovanie („brutáciu“) podľa prílohy č. 6 ZDP.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie je (§ 3 ods. 2 ZDP):

1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty,

2. úver a pôžička (ak podnikateľ získa od banky úver, ktorý mu poukáže na jeho podnikateľský účet, tieto príjmy nie sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb, vtedy, ak podnikateľ bude povinný tieto peňažné prostriedky splatiť banke - spolu s úrokom),

3. podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti),

4. podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva (ide o podiely vyplácané pozemkovými spoločenstvami, ktoré majú právnu subjektivitu,

5. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovarov alebo služieb u platiteľov tejto dane,

6. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Upozornenie

Predmetom dane sú však dary poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Napr., ak by podnikateľ dostal peňažný alebo nepeňažný dar na vykonávanie svojej činnosti, tak je povinný hodnotu daru zahrnúť do zdaniteľných príjmov (§ 6 ZDP).

Predmetom dane nie sú ani príjmy vymedzené v § 5 ZDP špecificky pre tento druh príjmov, ktorý tvorí čiastkový základ dane, napr. pracovné oblečenie, cestovná náhrada poskytnutá do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách a pod.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb sú vymedzené v § 9 ZDP. (A rovnako aj v § 5 ods. 7 ZDP sú vymedzené príjmy od dane oslobodené len pre tento druh príjmov.)

Príjmy oslobodené od dane

Ide o príjmy, ktoré podnikateľ nezahrnuje do základu dane a z ktorých neplatí daň. ZDP osobitne upravuje podmienky oslobodenia príjmov, ktoré sa týkajú predaja nehnuteľností, bytov a obytných domov zahrnutých do obchodného majetku podnikateľa.

Od dane z príjmov je oslobodený napr. :

  • príjem z predaja nehnuteľnosti zahrnutej do obchodného majetku až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,

  • príjem z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi, ktorý bol zahrnutý do obchodného majetku, až po uplynutí piatich rokov od skončenia činnosti, pri ktorej ho podnikateľ evidoval v obchodnom majetku,

  • príjem z predaja hnuteľných vecí zahrnutých do obchodného majetku je oslobodený od dane rovnako až po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku (ide napr. o predaj auta, ktoré podnikateľ využíval v rámci svojich podnikateľských aktivít, odpisoval, o ktorom účtoval v účtovných knihách. Ak ho predá v čase do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku, je povinný príjmy priznať k zdaneniu).

Pri predaji nehnuteľných i hnuteľných vecí je nárok na oslobodenie príjmov z ich predaja podmienený uplynutím určitého času medzi ich nadobudnutím, resp. prevodom z podnikania do osobného užívania a ich predajom. Preto je dôležité, aby podnikateľ preukázal deň nadobudnutia a predaja veci resp. prevodu majetku používaného na podnikanie do osobného užívania.


Podnikateľ J. Kováč mal vo svojom účtovníctve zaevidovaný počítač s tlačiarňou, ktorý využíval na podnikanie. 10. januára 2010 tento majetok previedol do svojho osobného užívania. Ak podnikateľ predá uvedený počítač s tlačiarňou, o ktorom účtoval ako o svojom obchodnom majetku, v období rokov 2010 až 2015 (do 10. januára 2015) má povinnosť príjem zdaniť. Je povinný ho zdaniť ako ostatný príjem (podľa § 8ZDP) v tom zdaňovacom období, v ktorom príjem zinkasuje. Uvedený príjem by bol, podľa súčasného ZDP, od dane z príjmov oslobodený až od 11. 1. 2015.

Podľa § 9 ods. 2 písm. i) ZDP sú od dane oslobodené aj prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) ZDP, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu, okrem platieb prijatých ako náhrada za:

1. stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) ZDP (napr. dávky podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, príplatok k náhrade príjmu atď.), alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40%-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pričom ak takto vymedzené plnenia presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnie prevyšujúca suma,

2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,

3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: