Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

13.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.3 Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

Ing. Alžbeta Hermanová


83/1

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa osobitného predpisu 32) po úmrtí platiteľa (ďalej len osoba pokračujúca v živnosti), požiada najneskôr do 15 dní odo dňa úmrtia platiteľa príslušný daňový úrad poručiteľa, aby vyznačil v osvedčení o registrácii pre daň zomretého platiteľa dodatok, v ktorom uvedie meno, priezvisko a bydlisko osoby pokračujúcej v živnosti. Osvedčenie o registrácii pre daň s vyznačením dodatku je platné do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve.


83/2

V čase od úmrtia poručiteľa do skončenia konania o dedičstve sa osoba pokračujúca v živnosti považuje za platiteľa. Osoba pokračujúca v živnosti vo faktúrach vyhotovených do skončenia jej posledného zdaňovacieho obdobia uvádza svoje meno, priezvisko a miesto podnikania. Posledným zdaňovacím obdobím osoby pokračujúcej v živnosti je zdaňovacie obdobie, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie vzniká osobe pokračujúcej v živnosti daňová povinnosť podľa § 81, pričom pri výpočte dane vychádza z ceny majetku zistenej ku dňu skončenia konania o dedičstve. Daňová povinnosť nevzniká pri majetku, ktorý pripadol dedičovi, ktorý bude pokračovať v živnosti a ktorý je platiteľom alebo ktorý požiada o registráciu za platiteľa bezodkladne po skončení konania o dedičstve. Daňový úrad

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: