dnes je 28.9.2023

Najnovšie

Zdaňovanie odpusteného dlhu v roku 2023Garancia

21.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ (živnostník) má zaplatiť dlh v súvislosti s podnikaním vo výške 6 500 eur. Ako podľa zákona o dani z príjmov postupuje daňovník v prípade, keď splatil dlh do výšky 5 000 eur a veriteľ mu v roku 2023 odpustil zvyšnú časť vo výške 1 500 eur? Odpoveď: Legislatívna úprava ...

Darovanie nepotrebných zásobGarancia

21.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Predovšetkým je potrebné uviesť, že daňový výdavok (náklad) je možné principiálne zahrnúť do daňových výdavkov len za podmienok stanovených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Podľa § 2 písm. i) tohto zákona je daňovým výdavkom ...

Platba kartou v JÚ v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Živnostník, platiteľ DPH, nakúpil PHL 30. septembra 2023. Zaplatil platobnou kartou. Z účtu mu bola platba odpísaná 2. októbra 2023. Odpoveď: Legislatívna úprava: Opatrenie MF SR  č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní ...

Určenie vstupnej ceny majetku v roku 2023Garancia

19.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ zakúpil prístroj za cenu 1 800 eur, čo je cena vrátane DPH. Cena bez DPH je 1 500 eur. Akú cenu považovať za vstupnú cenu? Odpoveď: Legislatívna úprava: -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Stanovisko: Pri zaradení hmotného hnuteľného majetku je rozhodujúca ...

Účtovanie postúpenia pohľadávky u postupníkaGarancia

18.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupníka v zmysle ustanovenia §14 ods. 12. Podľa uvedeného ustanovenia sa v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje takto: k zmluvne ...

Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované bývanieGarancia

18.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál S účinnosťou od 1. januára 2023 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie. To znamená, že sa jedná o možnosť a nie povinnosť zamestnávateľa poskytovať takýto príspevok zamestnancom. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorý je nájomcom ...

BOZP v roku 2023 - skúsenosti z praxeZvukGarancia

18.9.2023, Martina Rothova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:48:04

... Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá úplne pre každého. Nie je dôležité či je to zamestnanec alebo zamestnávateľ. Zamestnávateľ i zamestnanec by mali dbať na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pohľad na problematiku BOZP v roku 2023 cez skoro 20 ročné skúsenosti porozprávala ...

Podrobnosti k vyhláške č. 355/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilostiGarancia

14.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č.  52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá nadobudne účinnosť počnúc nasledujúcim ...

Dodanie tovaru pri reťazových transakciáchGarancia

14.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Určenie štátu, v ktorom je DPH splatná v prípade transakcií týkajúcich sa dodávok tovaru, závisí od správneho určenia miesta dodania tovaru. Na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je miestom dodania ...

Podrobnosti k opatreniu č. 353/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporeníGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na prijatie zákona č. 352/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na zmeny v Ústave Slovenskej republiky, sa vydáva opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výdavky na služby sprostredkovania v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Ako sprostredkovateľskú činnosť je potrebné chápať činnosť vykonávanú za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná osoba mohla uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, určitý druh zmluvy, alebo aby sa zariadila určitá obchodná záležitosť. V každom jednotlivom prípade je však nutné zisťovať ...

Základné zásady uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v roku 2023Garancia

15.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Uplatňovanie daňových výdavkov je neustále predmetom diskusií nielen v radoch odborníkov, ale najmä samotných podnikateľov. A to najmä z dôvodu ich vplyvu na určenie základu dane z príjmov. Uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v ...

Prirodzené úbytky zásob v jednoduchom účtovníctveGarancia

4.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Manko je definované ako inventarizačný rozdiel, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav účtovný a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom. Nie všetky rozdiely, ktoré vyplynú z porovnania nižšieho skutočného stavu majetku s vyšším účtovným stavom sa však považujú za manká. Ak sa zistené ...

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveArchív

14.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv ...

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Chcela by som sa opýtať ohľadne prevedenia auta do súkromného užívania podnikateľa v jednoduchom účtovníctve, ale nie je ešte celkom odpísané, zostala zostatková cena a čo s DPH? Je potrebné urobiť interný doklad, kde sa doúčtuje zostatková cena a z toho DPH v dátume vyradenia? Odpoveď ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

BOZP v roku 2023 - skúsenosti z praxe

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitá úplne pre každého. Nie je dôležité či je to zamestnanec alebo zamestnávateľ. Zamestnávate...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Tímová spolupráca a dynamika v tíme

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 23.10.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny pre živnostníkov od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.11.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.9.2023
1 EUR1,06 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,61 PLN (+0,03)
1 EUR24,41 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV