dnes je 27.10.2020

Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

29.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková; Ing. Viera Mezeiová

Opatrenie MPSV a R SR č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného nadobudlo účinnosť 1. decembra 2016. Zvýšené sumy  stravného patria zamestnancovi podľa § 8 ods. 1 ZCNod prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov SR. 

     1. Zvýšenie súm stravného a vplyv na pracovné cesty oproti predchádzajúcemu opatreniu (296/2014 Z. z).

Opatrením MPSVR SR o sumách stravného sa sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty zvýšilo takto:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 EUR na 4,50 EUR,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 EUR na 6,70 EUR,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 EUR  na 10,30 EUR.

Zvýšením súm stravného pre jednotlivé časové pásma sa vo väzbe na ustanovenie § 5 ods. 6 ZCN zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách znení n.p. zvýšila aj nominálna miera krátenia za čiastočne bezplatne zabezpečené stravovanie na tuzemskej pracovnej ceste:

  • za bezplatne zabezpečené raňajky z 2,45 EUR na 2,57 EUR (25 % z 10,30 EUR),

  • za bezplatne zabezpečený obed z 3,92 EUR na 4,12 EUR (40 % z 10,30 EUR),

  • za bezplatne zabezpečenú večeru z 3,43 EUR  na 3,60 EUR (35 % z 10,30 EUR).

     2. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na § 152  ZP.

Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín zvýši:

  1. maximálnu hranicu príspevku zamestnávateľa na stravovanie z doterajších 2,31 EUR na 2,48 EUR (55 % z 4,50 EUR) na jedno hlavné jedlo (§ 152 ZP),
  2. minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (tzv. gastrolístkaz doterajších 3,15 EUR na 3,38 EUR (75 % z 4,50 EUR), za ktorú si má zamestnanec zakúpiť jedno hlavné jedlo (§ 152 ZP).

     3. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

      Zvýšenie súm stravného v jednotlivých časových pásmach bude mať vplyv aj na:

     a) výdavky/náklady zamestnávateľa na pracovné cesty zamestnanca [§ 19 ods. 2 písm. d) ZDP],

     b) výdavky/náklady daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2  ZDP v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti v inom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk