dnes je 25.10.2020

Input:

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.6 Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

Ing. Ľuboslava Minková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (ďalej len „opatrenie MPSVR SR o sumách stravného“) s termínom skončenia 14. októbra 2014.

Návrh opatrenia o sumách stravného sa predkladá na základe § 5 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných  náhradách v znení  zákona č. 475/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Podľa štatistických údajov za mesiac august 2014 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách.  V mesiaci august 2014  dosiahol  mesačný  kumulovaný index cien  jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike  hodnotu 105,0 %, čo je oproti  základni o 5,0 percentuálneho bodu viac.

Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.  Zvýšené sumy  stravného budú patriť zamestnancovi podľa § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách  od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov SR. Ak opatrenie MPSVR SR  o sumách stravného bude uverejnené v Zbierke zákonov napr. v mesiaci október 2014, potom nárok na zvýšené sumy stravného bude mať zamestnanec podľa § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách  od 1. novembra  2014; ak opatrenie bude uverejnené v Zbierke zákonov v mesiaci november 2014, aplikácia opatrenia na zamestnanca  bude od 1. decembra 2014.

Opatrenia MPSVR SR vyvolá zmeny v nasledovných oblastiach:

1. Zvýšenie súm stravného a vplyv na pracovné cesty

Opatrením MPSVR SR o sumách stravného sa sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty navrhuje zvýšiť nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,00 € na 4,20 €,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,00 € na 6,30 €,

  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 9,30  na 9,80 €.

Zvýšením súm stravného pre jednotlivé časové pásma sa vo väzbe na ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách zvýši aj nominálnamiera krátenia za čiastočne bezplatne zabezpečené stravovanie na tuzemskej pracovnej ceste nasledovne.

  • za bezplatne zabezpečené raňajky2,325 na 2,45 € (25 % z 9,80 €),

  • za bezplatne zabezpečený obed3,720na 3,92 € (40 % z 9,80 €),

  • za bezplatne zabezpečenú večeru3,255  na 3,43 (35 % z 9,80 €).

2. Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín a vplyv na § 152 Zákonníka práce

Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín zvýši

  1. maximálnu hranicu príspevku zamestnávateľa na stravovanie z doterajších 2,20 € na 2,31 € najedno hlavné jedlo (§ 152 ods. 3 Zákonníka práce),

  2. minimálnu hodnotu stravovacej poukážky(tzv. gastrolístka) z doterajších 3,00 na 3,15

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk