dnes je 22.9.2020

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.8 Znenie zákona o dani z príjmov § 52b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007


(1) Ustanovenie PAR. 5 ods. 1 písm. i) sa môže použiť po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 2006 alebo pri podaní daňového priznania z príjmov podľa PAR. 5 za zdaňovacie obdobie roka 2006, podanom po 31. decembri 2006.

(2) Ustanovenia PAR. 11 v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2007.

(3) Podľa PAR. 45 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2007 je možné započítať daň zrazenú z úrokového príjmu po prvýkrát v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2006. Podľa PAR. 45 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2007 je možné v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2005 podanom po 31. decembri 2006 započítať daň zrazenú z úrokového príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného v období od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005, pričom na toto dodatočné daňové priznanie sa nevzťahujú ustanovenia PAR. 39 ods. 3 poslednej vety, ods. 4 a 5 osobitného predpisu.128)

(4) Daňovníci, na ktorých sa vzťahuje PAR. 52 ods. 3 môžu uplatniť nároky ustanovené v PAR. 52 ods. 3, ak podmienky podľa PAR. 35 ods. 1 písm. a) a PAR. 35a ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z.z. budú splnené najneskôr do 31. marca 2007.

(5) Lehoty ustanovené v PAR. 35 ods. 8 a v PAR. 35a ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z.z. sa použijú primerane aj na zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok.

(6) Úroky z omeškania, o ktorých banky účtovali vo výnosoch, nezahrnuté do základu dane do konca roka 2005 podľa PAR. 17 ods. 21 v znení účinnom do 31. decembra 2005, sa zahrnú do základu dane počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré sa po 31. decembri 2006 podáva daňové priznanie, najneskôr však do 31. decembra 2007. Úroky z omeškania platené bankám zahrnované do daňových výdavkov podľa PAR. 17 ods. 21 v znení účinnom do 31. decembra 2005 sa zahrnú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom došlo k ich zaplateniu.

(7) Ustanovenia PAR. 25 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré je daňovník povinný po 31. decembri 2006 podať daňové priznanie. Ustanovenia PAR. 50 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 29. decembra 2006 sa použijú na vyhlásenia podané za zdaňovacie obdobie ukončené najneskôr 31. decembra 2006 a ustanovenie PAR. 50 ods. 5 v znení účinnom do 28. decembra 2006 sa použije pri poukazovaní podielu zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú zapísaní do zoznamu prijímateľov v roku 2006.

(8) Ustanovenie PAR. 17 ods. 1 písm. c) v znení účinnom odo dňa vyhlásenia sa prvýkrát použije pri daňovom priznaní podanom po dni vyhlásenia.

(9)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk