dnes je 3.12.2020

Input:

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019

Mgr. Jana Takáčová

Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”).

Hovoríme pritom o právnom predpise, ktorý ustanovuje komplexný legislatívny rámec pre živnosti, ich vznik, fungovanie a zánik. Od prijatia živnostenského zákona prešlo jeho znenie veľkým množstvom menších či väčších noviel. V nasledujúcom texte sa zameriame na rôzne zákony, ktoré sa živnostenského zákona dotýkajú, a ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2019.

1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predmetný zákon č. 276/2017 Z.z. v Čl. II priniesol veľké zmeny živnostenského zákona a jeho viacerých ustanovení, pričom časť z nich začala platiť už od januára 2018. Čo sa týka zmien, ktoré nadobudnú účinnosť až v januári 2019, ide konkrétne o Prílohu č. 2 živnostenského zákona. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 - Ostatné por. č. 53 (Masérske služby) sa v stĺpci Preukaz spôsobilosti vypúšťajú slová „– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo”. Masérske služby tak bude od januára možné prevádzkovať iba na základe absolvovania strednej zdravotníckej školy, absolvovania lekárskej fakulty, zdravotníckej univerzity alebo absolvovania vysokej školy telovýchovného smeru.

Na základe tejto zmeny vzniká nová viazaná živnosť č. 53a s názvom „Wellness masérske služby”, ktoré bude možné vykonávať na základe osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa ustanovenia § 19 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného upravuje aj podnikanie v cestovnom ruchu, vo svojom Čl. III obsahuje ustanovenia upravujúce živnostenský zákon.

Do ustanovenia § 17 ods. 3 živnostenského zákona, ktoré vymedzuje, čo možno považovať za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa dopĺňa písmeno f), podľa ktorého je možné za takéto priestory považovať aj „predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán”. S touto zmenou súvisí aj úprava znenia ustanovenia § 17 ods. 7, podľa ktorého sa ustanovenia o označovaní prevádzkarne primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a), d) a f).

V ustanovení § 38 ods. 2 živnostenského zákona, ktoré špecifikuje, čo nie je možné považovať za pohostinskú činnosť pri predaji na priamu konzumáciu sa vypúšťajú bezmäsité jedlá a ich tepelne rýchla úprava.

Okrem toho sa v Prílohe č. 1 živnostenského zákona vymedzujúcej remeselné živnosti mení jedna z najčastejšie zakladaných živností súvisiaca s vykonávaním pohostinskej činnosti. Od 1. januára bude remeselná živnosť č. 32 niesť názov „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov”.

3. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Ďalším zo zákonov, ktoré sa týkajú živnostenského zákona a zmien účinných od januára 2019, je zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon proti byrokracii”). Taktiež sa jedná o zákon, v rámci ktorého niektoré zmeny nadobudli účinnosť už v priebehu roka 2018. Od januára sa zmenia ustanovenia upravujúce ohlásenie živnosti a náležitostí ohlásenia.

V ustanovení § 46 dochádza k zmene znenia odsekov 4 a 5. Podľa novelizovaného znenia živnostenského zákona bude zahraničná osoba povinná pripojiť k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk