dnes je 4.6.2023

Input:

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku

Aké pravidlá budú platiť pri uzatváraní účtovných kníh pri zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku?

Odpoveď č. 1

Počnúc 1. októbrom 2020 sa § 16 odsek 4 zákona o účtovníctve dopĺňa písmenami f) a g), podľa ktorých účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy:

  • ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
  • ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra, ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej jednotky.

V nadväznosti na ustanovenia § 20 zákona č. 7/2005

Najnovšie články
viac článkov