dnes je 4.12.2020

Input:

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Chcela by som Vás poprosiť o posúdenie miesta dodania. Kúpili sme materiál v Nemecku, ktorý bol následne zaslaný do Rakúska na ďalšie spracovanie. Nemecká firma nám vystavila faktúru s DPH. Je to OK? Neviem posúdiť, ale zrejme nejde o trojstranný obchod, keďže nejde o tovar, ale materiál, ktorý nám rakúska firma ďalej spracováva. Po spracovaní je už nový produkt zaslaný na Slovensko a tu sa aj predáva. Rakúska firma nám následne fakturuje iba jej časť pridanej hodnoty k materiálu. Rakúske úrady nás nechcú registrovať v Rakúsku, keďže nemáme žiadne tržby v Rakúsku. Ako správne postupovať z hľadiska DPH?

Odpoveď č. 1

V prvom rade treba skonštatovať, že v predmetnom prípade skutočne nejde o trojstranný obchod v zmysle § 45 zákona o DPH. Nejde ani o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, nakoľko tento je fyzicky prepravený do Rakúska. Tovar ste teda nadobudli v Rakúsku, pretože preprava tovaru z Nemecka skončila v Rakúsku. Postupovať by ste mali v zmysle rakúskych právnych predpisov. Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. Podľa § 17 ods. 2 zákona o DPH však ďalej platí, že ak nadobúdateľ tovaru objedná tovar pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil členský štát iný, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, za miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa považuje členský štát, ktorý nadobúdateľovi pridelil identifikačné číslo pre daň, ak nadobúdateľ nepreukáže, že toto nadobudnutie bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava tovaru. Faktúra od rakúskeho dodávateľa za spracovateľské služby by mala byť vystavená bez DPH a bude podliehať tzv. „samozdaneniu“ na Slovensku podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Otázka č. 2

Podnikám ako FO v obchodnej činnosti, nie som platca DPH. Počas roka mi plynú takmer z každého obchodu preddavky na zakúpený tovar. Budú mi vstupovať v roku 2019 tieto preddavky do obratu pre posudzovanie možnosti vzniku povinnosti sa registrovať k DPH?

Odpoveď č. 2

Podľa zákona o DPH, platného do 31. decembra 2018, zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva musí zahŕňať do obratu aj prijaté zálohy. Počnúc rokom 2019 by sa však v zmysle „novej“ definície obratu nemali doň zahŕňať platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto prijaté „preddavkové platby“ budú pre Vás predstavovať súčasť hodnoty tovaru a zahrnú sa do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar skutočne dodaný.

Otázka č. 3

Naša firma poskytuje služby do DE v oblasti vývoja technologických procesov. Výsledkom testov je produkt, ktorý zostáva uskladnený na Slovensku, ale vlastníkom produktu je zadávateľ objednávky z DE, platca DPH. Firma mesačne fakturuje službu pre zadávateľa - náklady s maržou spojené s vývojom a vo fakturácii sú zahrnuté náklady aj na vzniknutý produkt. Posudzujeme, že miestom dodania je sídlo zadávateľa, teda Nemecko.

Odpoveď č. 3

V predmetnom prípade je potrebné postupovať podľa všeobecného pravidla určovania miesta dodania služby (§ 15 ods. 1 zákona o DPH), v zmysle ktorého je miesto dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, to miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Fakturovať by ste teda mali bez slovenskej DPH, pričom toto plnenie daňovo usporiada odberateľ v rámci „samozdanenia“ v Nemecku. Váš postup je správny.

Otázka č. 4

Naša spoločnosť vznikla v priebehu roka 2018, pričom sme zaplatili zábezpeku na DPH. V tlači sme sa dočítali, že sa vraj majú zábezpeky na daň rušiť. Dostaneme sa k týmto finančným prostriedkom? A ak áno, akým spôsobom?

Odpoveď č. 4

Áno, je to pravda. Doterajšia aplikačná prax ukázala, že inštitút zábezpeky na DPH bol v kontexte so svojim pôvodným zámerom neefektívny. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje tento inštitút počnúc rokom 2019 zo zákona o DPH úplne vypustiť. Všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred 1. januárom 2019, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň, by sa mali „plošne“ zrušiť. Vychádzajúc z návrhu novely zákona o DPH by mal daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vrátiť do 8. februára 2019.

Otázka č. 5

Prosím Vás, ako je to s prefakturovaním služieb zo SR českému obchodnému partnerovi pri využívaní Webovej domény? Máme totiž obchodného partnera, s ktorým používame spoločne webovú doménu registrovanú na Slovensku a ktorú platíme my, ale časť nákladov prefakturujeme českému partnerovi - musíme byť kvôli tomu registrovaní ako platiteľ DPH v ČR, alebo využiť MOSS? Zatiaľ sme

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk