dnes je 23.4.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve od 1.1.2019

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Akým spôsobom je potrebné účtovať v jednoduchom účtovníctve od 1. 10. 2018 nadobudnutie a predaj virtuálnej meny?

Odpoveď č. 1

Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) neovplyvňuje základ dane z príjmov. Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok medzi výdavky, vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov celkom, v členení medzi „ostatné výdavky“ a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje v peňažnom denníku do príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení medzi „ostatné príjmy“. Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve. Pri predaji virtuálnej meny (predajom virtuálnej meny sa pritom rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny) sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení ako „ostatné výdavky“ v súlade s § 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov. V zmysle tohto ustanovenia sú totiž daňovo uplatniteľnými výdavkami výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja. Pri predaji virtuálnej meny okrem príjmu z odplatného prevodu virtuálnej meny sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom, v členení ako „ostatné príjmy“ v súlade s ustanovením § 17 ods.43 zákona o dani z príjmov. V zmysle tohto ustanovenia je totiž súčasťou základu dane príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny.

Otázka č. 2

Aký je správny postup pri účtovaní u záložného veriteľa v jednoduchom účtovníctve od 1. 1. 2019?

Odpoveď č. 2

Máte pravdu, počnúc rokom 2019 dochádza k spresneniu pri účtovaní u záložného veriteľa účtujúceho v sútave jednoduchého účtovníctva. U záložného veriteľa sa účtuje vznik pohľadávky voči záložcovi v deň poskytnutia peňažných prostriedkov záložcovi. V knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky voči záložcovi ku dňu jej úhrady záložcom v určenom termíne. Ak nie je pohľadávka uhradená v určenom termíne a záložný veriteľ sám alebo prostredníctvom mandatára predá záloh, účtuje sa úhrada pohľadávky ku dňu prijatia peňažných prostriedkov za predaj alebo úhradu mandatára. Odplata mandatára sa účtuje v peňažnom denníku medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení ako „služby“. V peňažnom denníku záložného veriteľa sa poskytnutie peňažných prostriedkov záložcovi podľa § 151a až 151g Občianskeho zákonníka účtuje medzi výdavky, ktoré podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) neovplyvňujú základ dane z príjmov. Následné vrátenie sumy poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne alebo príjem z predaja zálohu pri nesplatení poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne, sa v peňažnom denníku záložného veriteľa účtuje ako príjem celkom, ktorý sa ďalej člení na:

a) sumu do výšky peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi ako príjem, ktorý podľa zákona o dani z príjmov neovplyvňuje základ dane z príjmov, a

b) sumu prevyšujúcu výšku peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov celkom, v členení „predaj výrobkov a služieb“.

Otázka č. 3

V ktorom momente zaúčtovať na účet 419 zníženie ZI - po schválení valným zhromaždením alebo po zverejnení v OV alebo až po zápise v OR?

Odpoveď č. 3

Na účtovanie zníženia výšky základného imania sa používajú účty 411 - Základné imanie a 419 - Zmeny základného imania. V súlade s § 25 ods. 2 ods. c) a d) postupov účtovania sa na účte 411 - Základné imanie účtuje zníženie ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra a zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra, sa účtuje na ťarchu účtu 419 - Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 - Základné imanie ku dňu zápisu do obchodného registra.

Otázka č. 4

Môžete objasniť pojem virtuálna mena z hľadiska posledných zmien v zákone o účtovníctve?

Odpoveď č. 4

Tzv. „virtuálna mena“ predstavuje online platidlo, ktoré je určené len na online obchodovanie. Inými slovami ide o digitálnu internetovú menu. Je možné si ju kúpiť, vymeniť na špeciálnych burzách, ale aj ťažiť. Ťaženie znamená vytvorenie a samotný vznik meny, ktorá spočíva v zložitom matematickom algoritme. Virtuálnou menou je možné platiť online prostredníctvom virtuálnej peňaženky v internetových obchodoch, prípadne u predajcov, ktorí ponúkajú možnosť platiť za tovar, prípadne službu virtuálnou menou. V rámci spôsobov oceňovania bol § 24 zákona o účtovníctve doplnený o nový odsek 10, ktorý ustanovuje prepočet virtuálnej meny na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 tohto zákona. Virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ods.1 písm. h) zákona o účtovníctve reálnou hodnotou v nasledovných prípadoch:

  1. pri odplatne nadobudnutej virtuálnej mene,
  2. pri virtuálnej mene nadobudnutej ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
  3. pri službe a majetku nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
  4. pri virtuálnej mene
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk