dnes je 23.6.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2015 rozhovor

25.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka 1: Akým spôsobom sa účtuje nadobudnutie obchodného podielu- bezodplatne z firmy A na firmu B na základe Zmluvy o prechode obchodného podielu? Hodnota je 5000 EUR. Otázka sa týka účtovania vo firme B- nadobúdateľ.

Odpoveď 1: Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie je predmetom § 14 postupov účtovania účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Vychádzajúc z odseku 1 spomínaného ustanovenia cenné papiere a podiely sa oceňujú pri obstaraní v zmysle § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, teda obstarávacou cenou. Obstarávacou cenou je v tomto prípade cena určená v zmluve o prevode obchodného podielu. Avšak majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia (s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami) sa oceňuje v zmysle § 25 ods.1 písm. d) bod 1 zákona o účtovníctve tzv. reprodukčnou obstarávacou cenou (ďalej iba „ROC“). Touto sa pre účtovné účely rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

V priebehu obstarávania sa teda nadobudnutie obchodného podielu účtovne zaeviduje v ROC na ťarchu účtu 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Zaradenie obchodného podielu do dlhodobého finančného majetku sa následne zaúčtuje zápisom MD 061, 062, 063 / D 043, a to podľa charakteru spomínaného podielu ( 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom alebo 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely).

Otázka 2: Anonymný: Chcem sa opýtať ako je to s tým 80% paušálom na pohonné hmoty od nového roku. SZČO zakúpila malé nákladné auto v celkovej sume 1.200 Eur. Rozhodla sa ho jednorázovo odpísať kedže obstarávacia cena nebola vyššia ako 1.700 Eur a uplatnovala si pri nom PHM 80% paušál aby nemusela písať knihu jázd. Od nového roka to už nemôže robiť?Okrem tohto auta používa SZCO aj auto v osobnom vlastníctve na pracovné cesty, kde si píše knihu jázd. Zamestnancov nemá, nie je platca DPH

Odpoveď 2: Spôsob uplatňovania daňových výdavkov na pohonné látky je riešený v rámci ustanovenia § 19 ods.2 písm. l) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.. Toto ustanovenie aj po 1.1.2015 naďalej ponechalo v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk