dnes je 27.9.2020

Input:

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od roku 2016 s dopadom aj na rok 2015

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.22 Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od roku 2016 s dopadom aj na rok 2015

Ing. Peter Horniaček

Od 1. 1. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Okrem iných zmien prináša táto novela aj zmeny a doplnenia v odpisovaní hmotného majetku, pričom niektoré z nich sa na základe prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP týkajú už uplatnenia daňových odpisov za rok 2015. Ide o nasledovné zmeny v uplatňovaní daňových odpisov:

1. Douplatňovanie časti ročného odpisu prenajatého hmotného majetku po uplynutí doby odpisovania

  • [§ 19 ods. 3 písm. a), § 52zg ods. 10]

Doplnil sa postup pri douplatňovaní odpisu k prenajímanému majetku, ak daňovník tento:

- nebude po skončení doby odpisovania už ďalej prenajímať, ale bude ho využívať na svoju vlastnú činnosť – daňovník môže ďalej uplatňovať neuplatnené odpisy počas doby prenájmu, ale ročne max. do výšky zodpovedajúcej ročnému odpisu majetku v príslušnej odpisovej skupine vypočítanému jednotne pre rovnomerný aj zrýchlený spôsob odpisovania, a to ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania platnej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ods. 1 ZDP,

- poskytne ďalej na prenájom – douplatňuje neuplatnené odpisy opäť do výšky príjmov z prenájmu.

Príklad:

Spoločnosť obstarala a do užívania zaradila v januári 2015 budovu skladu v obstarávacej cene 300 000 €. Budovu do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov. Ročný odpis budovy, keďže je možné odpisovanie iba rovnomerným spôsobom, je 15 000 € (300 000/20 rokov). Od 1. 7. 2015 budovu z dôvodu nedostatočného využívania prenajala inej spoločnosti za mesačné nájomné 1 100 €. Otázkou ostáva, či je možné, aby spoločnosť uplatnila za rok 2015 celú výšku daňového odpisu 15 000 € v daňových výdavkoch a ak nie, aký bude osud neuplatnenej časti ročného odpisu?

Z kalkulácie dohodnutej výšky mesačného prenájmu 1 100 € vidieť, že nedosahuje ani výšku mesačného odpisu budovy poskytnutej na prenájom, keď mesačný odpis je 1 250 € (15 000/12 mesiacov).

Odpis budovy

 

Príjmy z prenájmu

 

Rozdiel medzi odpismi a príjmami z prenájmu

 

za rok 2015

 

z toho za 01 – 06/2015

 

z toho za 07 – 12/2015

 

15 000

 

7 500

 

7 500

 

6 600

(1 100 x 6)

 

900

(7 500 – 6 600)

 

Z porovnania odpisu budovy za obdobie prenájmu s príjmom z prenájmu vyplýva, že príjem z prenájmu vo výške 6 600 € je nižší ako odpis 7 500 €. Rozdiel 900 € je suma, o ktorú musí spoločnosť zvýšiť základ dane v podanom daňovom priznaní a zároveň platí, že o neuplatnenú časť odpisu za dobu prenájmu spoločnosť definitívne neprichádza, ale uplatní si ju na základe zmeny § 19 ods. 3 písm. a) ZDP je počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania do výšky príjmov z prenájmu. Ak spoločnosť nebude pokračovať po skončení doby odpisovania ďalej v prenájme, uplatní neuplatnenú časť odpisov za dobu prenájmu v úhrne max. do výšky zodpovedajúcej ročnému odpisu vypočítanému ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania, t. j. v tomto prípade by spoločnosť uplatnila v 21. roku celý neuplatnený odpis z 1. roka, nakoľko je v limite ročného odpisu. Ak by spoločnosť po skončení doby odpisovania pokračovala ďalej v prenájme budovy, uplatnila by neuplatnené odpisy opäť do výšky príjmov z prenájmu.

2. Výška daňových odpisov hmotného majetku prenajímaného len časť zdaňovacieho obdobia alebo prenajímaného len v časti

  • [§ 19 ods. 3 písm. a), § 52zg ods. 10]

U prenajímateľa, ktorý prenajíma hmotný majetok len časť zdaňovacieho obdobia, sa pri výpočte daňových odpisov porovnáva príjem z prenájmu s ročným odpisom skráteným buď podľa rozsahu, v akom sa majetok prenajíma alebo podľa doby, počas ktorej sa majetok prenajíma. Toto spresnenie sa podľa § 52zg ods. 10 ZDP použije po prvýkrát už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015, t. j. za rok 2015.

Príklad:

Ročný daňový odpis hmotného majetku je 2 400 eur a majetok sa v roku 2015 prenajímal 8 mesiacov. Pri uplatňovaní daňového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 8/12 ročného odpisu (1 600 € voči príjmom z prenájmu). Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP sa tento postup použije už za rok 2015.

Príklad:

Ročný daňový odpis hmotného majetku v roku 2015 je 2 400 € a predmetom prenájmu je 50 % majetku (pri budove napr. podlahová plocha). Pri uplatňovaní daňového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 50 % ročného daňového odpisu (1 200 € voči príjmom z prenájmu). Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP sa tento postup použije už za rok 2015.

3. Zrušenie limitácie daňovej zostatkovej ceny pri predaji technického zhodnotenia budovy zaradenej v OS 6 do výšky príjmov z predaja

  • [§ 19 ods. 3 písm. b), § 52zg ods. 10]

Pri predaji technického zhodnotenia (ďalej len „TZH“) vykonaného nájomcom na prenajatej budove zaradenej v OS 6 sa daňová zostatková cena zahrnie do daňových výdavkov v plnej výške, bez ohľadu na dosiahnutý príjem z predaja. Zároveň sa spresňuje postup pri zaradení TZH vykonaného na budove do OS, ak je budova využívaná na niekoľko účelov. Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP sa tento postup použije už za rok 2015.

4. Možnosť uplatnenia alikvotnej časti ročného daňového odpisu pri predaji hmotného majetku, pri ktorom je zostatková cena limitovaná príjmami z predaja

  • [§ 22 ods. 12, § 25 ods. 3 a § 52zg ods. 10]

Pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP, t. j. pri:

- osobných automobiloch (KP 29.10.2),

- motorových vozidlách na jazdu na snehu (KP 29.10.52),

- rekreačných a športových člnoch (KP 30.12),

- lodiach a plavidlách (KP 30.11),

- lietadlách, kozmických lodiach a podobných zariadeniach (KP 30.3),

- motocykloch a ich modifikáciách (KP 30.91),

- bicykloch a iných kolesových vozidlách bez motora (KP 30.92.1) a 

- budovách a stavbách zaradených do odpisovej skupiny 6 (budovy administratívneho charakteru a na bývanie, resp. budovy nezaradené v odpisovej skupine 5),

sa umožňuje uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP. O alikvotnú časť ročného odpisu uplatneného daňového odpisu sa primerane znižuje daňová zostatková cena ako rozdiel vstupnej ceny a celkovou výškou odpisov zahrnutých do daňových výdavkov. Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 10 ZDP sa tento postup použije už za rok 2015.

5. Zaradenie TZH budovy používanej na niekoľko účelov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk