dnes je 7.6.2020

Input:

Zmeny v dani z príjmov v súvislosti s COVID-19

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Naša spoločnosť platí mesačné preddavky na daň z príjmu. Na základe podaného DP za rok 2019, 12. 3. 2020 nám vyšlo platiť nižšie mesačné preddavky, ako boli preddavky za rok 2018. Máme stále platiť preddavky za rok 2018 (vyššie), až do ukončenia pandémie, alebo môžeme od 04/2020 platiť preddavky na základe podaného DP za rok 2019?

Odpoveď č. 1

V zmysle nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou platí, že daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 spomínaného zákona, platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:

a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 uvedeného zákona a

b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

To znamená, že v roku 2020 za mesiace január až marec 2020 ste mali platiť mesačné preddavky na daň vo výške, v akej Vám vznikli z daňového priznania za rok 2018, za mesiac apríl 2020 a nasledujúce už nižšie mesačné preddavky na základe daňového priznania za rok 2019 (samozrejme, za predpokladu, že ste nepodali vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.).

Otázka č. 2

Podnikám ako fyzická osoba v oblasti predaja domácich potrieb. Na základe daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 250 eur. Z daňového priznania k DPFO za rok 2019 podaného v marci 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 624 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1. 1. 2020). V akej výške mám platiť preddavky, ak pandémia skončí napríklad v júli 2020?

Odpoveď č. 2

Do konca marca 2020 ste mali zaplatiť preddavok na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2018, t. j. vo výške 2 250 eur. Počnúc 1. aprílom 2020 budete platiť preddavky na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2019 (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1. 1. 2020) nasledovne:

  • do konca júna 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 624 eur,
  • do konca septembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 624 eur,
  • do konca decembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 624 eur,
  • do konca marca 2021 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 624 eur.

Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, preddavok za II. štvrťrok splatný do konca júna 2020 nemusíte zaplatiť, ak do 16. júna 2020 podáte v zmysle § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka č. 3

Podnikám ako fyzická osoba v oblasti stolárstva. V predchádzajúcich rokoch som vykázal daňové straty. Akým spôsobom si môžem za rok 2019 uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu?

Odpoveď č. 3

Podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení, neuplatnené daňové straty vykázané podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov) daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Daňová strata sa v zmysle uvedených pravidiel odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019 si môžete od základu dane odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie Vám vznikol nárok podľa zákona o dani z príjmov, t. j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie nárok zanikol z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Základ dane vykázaný za rok 2019 môžete znížiť najviac vo výške:

  • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015,
  • 1/2 daňovej
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk