dnes je 15.8.2020

Input:

Zmeny pre SZČO z hľadiska práva od 1. januára 2018

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.2 Zmeny pre SZČO z hľadiska práva od 1. januára 2018

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Obchodný zákonník sa novelizoval zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorého časť týkajúca sa obchodných spoločností a procesu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia nadobudla účinnosť 8. 11. 2017. Podstatná časť nadobudla účinnosť 1. januárom 2018.

SZČO sa dotýkajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, keď sa v § 17 ObchZ zákonníka upravili nové pojmy subjektov, ktorých sa týka jeho ochrana, ako aj osôb, ktoré ho porušujú.

Namiesto pojmu podnikateľ sa zavádza pojem majiteľ obchodného tajomstva. Majiteľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania. Majiteľom obchodného tajomstva preto môže byť aj živnostník, alebo iná SZČO, ktorá pri svojej činnosti pri výrobe, alebo predaji v prevádzkarni vykonáva určitú činnosť obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, s ktorou je spojené obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo musí mať skutočnú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a dôležitou skutočnosťou pre posúdenie či ide o obchodné tajomstvo, či uvedené skutočnosti nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a najmä, či tieto skutočnosti majiteľ aj dostatočným spôsobom ochraňuje.

Predmetom obchodného tajomstva nemôžu byť skutočnosti, ktoré sú známe a dostupné. Na druhej strane sa zavádza pojem rušiteľ obchodného tajomstva, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstva.

V prípade obchodného tajomstva nemusí dôjsť k samotnému jeho porušeniu, ale pre naplne-nie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva postačuje jeho ohrozenie porušujúcim subjektom.

Ochranu obchodného tajomstva zabezpečovala skutková podstata nekalo súťažného konania upravená v § 51 ObchZ Obchodného zákonníka porušenie obchodného tajomstva, ktorá bola nahradená novelou Obchodného zákonníka od 1. 1. 2018 novým znením. Porušením obchodného tajomstva je konanie rušiteľa obchodného tajomstva spočívajúce v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva

Základnou charakteristikou neoprávneného získania obchodného tajomstva je jeho získanie bez súhlasu jeho majiteľa. Musí ísť pritom o konanie rušiteľa, ktoré je v rozpore s poctivým obchodným spočívajúcom v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom materiálom, s ktorými oprávnene nakladá majiteľ obchodného tajomstva a platí to aj pre prípady jeho kopírovania a ich privlastnenia iným spôsobom.

Neoprávnené využitie obchodného tajomstva alebo jeho neoprávnené sprístupnenie predstavuje také jeho využitie alebo sprístupnenie, ku ktorému dochádza bez súhlasu majiteľa.

Znakmi sú jeho:

a) neoprávnené získanie

b) porušenie dohody o zachovaní dôvernosti alebo inej povinnosti týkajúcej sa nesprístupnenia obchodného tajomstva,

c) porušenie zmluvnej alebo inej povinnosti týkajúcej sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.

Môže ísť preto o prípady porušenia obchodného tajomstva, ku ktorým došlo v rámci obchodného styku v ktorom majiteľ obchodného tajomstva umožnil jeho rušiteľovi s ním nakladať za dohodnutých podmienok. V praxi sa však môže stať, že rušiteľ obchodného tajomstva ho nadobudne neoprávnene o tretej osoby.

Na druhej strane sa definujú prípady, ak osoba sama získala obchodné tajomstvo objavom alebo jeho vytvorením, vlastním skúmaním, pozorovaním alebo činnosťou zamestnancov. Vo všeobecnosti je uvedené, že nie je neoprávneným získaním alebo využitím obchodného tajomstva, ak je získanie alebo využitie alebo sprístupnenie umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo Európskej únie.

Majiteľ obchodného tajomstva sa môže proti rušiteľovi brániť prostriedkami ochrany proti nekalej súťaži , ak porušovanie trvá môže sa domáhať, aby sa rušiteľovi uložila povinnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk