dnes je 29.9.2020

Input:

Zmenka ako platobný prostriedok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.4 Zmenka ako platobný prostriedok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Zmenky môžu mať v zásade povahu platobného prostriedku alebo dlhového cenného papiera. Zmenky uvedené do obehu v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov majú charakter platobného prostriedku. Zmenka je platobným prostriedkom v prípade, ak odberateľ nemá v čase splatnosti svojho záväzku dostatok peňažných prostriedkov a po dohode s dodávateľom splatí svoj dlh vlastnou alebo cudzou zmenkou. V prípade účtovania zmenky ako platobného prostriedku sú zmenky považované u dodávateľa tovaru resp. služby za pohľadávky a oceňujú sa menovitou hodnotou v zmysle § 25 ods.1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”), t.j. hodnotou, ktorá je na zmenke uvedená, pričom táto hodnota zahŕňa hodnotu, ktorú mala pohľadávka ku dňu svojho vzniku a dohodnutý úrok pri vystavovaní zmenky ako platobného prostriedku.

Keďže jednoduché účtovníctvo je účtovníctvom daňovým, pri účtovaní je potrebné rešpektovať oddelené účtovanie majetku od peňažných prostriedkov a ustanovenia zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) s ohľadom na daňovú uznateľnosť vynaložených výdavkov v súvislosti s obstaraním a s nakladaním s cennými papiermi. Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v súlade s § 17 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov vychádza z rozdielu medzi príjmami a výdavkami upraveného podľa ustanovení § 17 ods. 2, prípadne ďalších ustanovení zákona o dani z príjmov.


Je prijatá zmenka u fyzickej osoby účtujúcej v jednoduchom účtovníctve, ktorá bude splatná o 2 roky považovaná za príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov alebo nie?

Z daňového aspektu je pri účtovaní o zmenkách ako o platobnom prostriedku potrebné postupovať v súlade s § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého sa u fyzických osôb okrem iných plnení za nepeňažný príjem považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi. To znamená, že samotné prijatie zmenky sa na daňové účely považuje za nepeňažný príjem, ktorý sa zahŕňa do základu dane z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk