dnes je 20.10.2020

Input:

Zmena reálnej hodnoty majetku v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.26 Zmena reálnej hodnoty majetku v roku 2016

Ing. Daniela Krištofíková

MBA

Zákonom č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. 1. 2016 vypúšťa z § 25 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoÚ) reprodukčná obstarávacia cena ako oceňovacia veličina. K tejto zmene dochádza v nadväznosti na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ.

Od 1. 1. 2016 sa reprodukčná obstarávacia cena nahrádza reálnou hodnotou. V súvislosti s touto zmenou zároveň dochádza od 1. 1. 2016 k zmene chápania reálnej hodnoty majetku, a to tak, aby bol vysoký predpoklad možnosti jej získania. Reálnou hodnotou jednotlivej zložky majetku alebo záväzkov alebo súboru rovnorodých zložiek majetku alebo súboru jednotlivých zložiek záväzkov je podľa novelizovaného znenia § 27 ods. 2 ZoÚ buď trhová cena, alebo cena zistená oceňovacím modelom, alebo posudkom znalca, pričom prednosť má vždy trhová cena, následne oceňovacie modely a až nakoniec posudok znalca. ZoÚ však zároveň v § 27 ods. 12 ustanovuje, že v prípade, ak reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo určiť, ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná.

Trhová cena je:

  • záverečná cena, vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ZoÚ za predpokladu, ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom, alebo

  • najpočetnejšia cena ponuky, alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ZoÚ, ak nie je možné použiť ocenenie podľa predchádzajúceho bodu. Ak náklady na dopravu kúpeného majetku z miesta jeho uloženia na účely jeho použitia u kupujúceho nie sú zanedbateľné, prirátajú sa k trhovej cene.

Ako sme uviedli v úvode nášho príspevku, ak nie je možné zistiť trhovú cenu majetku, použijú sa pre stanovenie reálnej hodnoty majetku oceňovacie modely. Prednostne sa použije hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu.

Ak nie sú na trhu informácie , ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli, použije sa hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom akoaktívnom trhu.

Ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu ako trhovú cenu, ani určiť ju oceňovacím modelom s dostatočnou spoľahlivosťou ocenenia majetku, alebo by použitie oceňovacieho modelu vyžadovalo od účtovnej jednotky neprimerané úsilie alebo náklady v pomere k prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke, použije sa pre stanovenie reálnej hodnoty majetku posudok znalca.

Od 1. 1. 2016 sa mení § 25 ods. 1 písm. d) ZoÚ, čo znamená, že okrem majetku, ktorý bol aj do 31. 12. 2015 oceňovaný reálnou hodnotou, od 1. 1. 2016 sareálnou hodnotu oceňuje aj:

  • majetok bezodplatne nadobudnutý, okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

  • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania, okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

  • nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,

  • majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce poľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, oceňuje majetok podľa § 25 ods. 1 písm. d) ZoÚ reálnou hodnotou v súlade s prechodným ustanovením § 39m ods. 1 ZoÚ prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2016.

Od 1. 1. 2016 bol do Zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) doplnený § 25a, ktorý vymedzuje spôsob ocenenia finančného majetku na základe druhu a spôsobu jeho nadobudnutia. § 25a bol do ZDP doplnený z dôvodu zvýšenia právnej istoty a prehľadnosti a zároveň týmto ustanovením ZDP reagoval na zrušenie oceňovania majetku reprodukčnou obstarávacou cenou v ZoÚ a jeho nahradenie oceňovaním reálnou hodnotou.

Podľa § 25a ZDP sa reálna hodnota považuje za vstupnú cenu finančného majetku na daňové účely v týchto prípadoch:

1) finančný majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,

2) finančný majetok nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti u vkladateľa nepeňažného vkladu a prijímateľa nepeňažného vkladu podľa § 17b ZDP, to znamená, ak sa vklad realizuje v reálnych hodnotách,

3) finančný majetok nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c ZDP, to znamená finančný majetok nadobudnutý v rámci zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, kedy majetok prechádza na právneho nástupcu pri uplatnení reálnych hodnôt,

4) finančný majetok , ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote ustanovuje ZoÚ v § 25 ods. 1 písm. e) a f) a § 25 ods. 8. Ide o nasledovný majetok:

  • cenné papiere určené na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk