dnes je 28.9.2020

Input:

Životné minimum od 1. 7. 2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.23 Životné minimum od 1. 7. 2016 a jeho vplyv na vybrané daňové veličiny

Ing. Marcela Rabatinová

PhD.

Životné minimum ovplyvňuje nielen výšku rôznych príspevkov, sociálnych dávok a dôchodkov, ale na jeho vývoj sú priamo naviazané viaceré daňové ukazovatele, ktoré ovplyvňujú zdaňovanie príjmu každej FO.

Životnéminimum (ďalej iba „ŽM“) sa upravuje každoročne k 1. júlu na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima. Nakoľko však k 1. 7. 2016 neboli splnené podmienky na valorizáciu súm životného minima, životné minimum sa od 1. 7. 2016 nemení.

Od 1. 7. 2016 sa výška životného minima nemení a v platnosti aj naďalej zostávajú sumy životného minima stanovené k 1. 7. 2013 opatrením MPSVaR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima. Suma životného minima pre jednu plnoletú osobu je 198,09 €.

 

Výška životného minimaovplyvňuje viaceré daňové ukazovatele (tab. č. 1), ako je napr. výška daňového bonusu, výška nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka, na manželku), výška základu dane pre uplatnenie sadzieb dane z príjmov FO (t. j. 19 % alebo 25 % sadzby dane v závislosti od dosiahnutého základu dane) alebo výška zdaniteľných príjmov pre vznik povinnosti podať daňové priznanie u FO.

Tab. č. 1: Prehľad vybraných daňových ukazovateľov závislých od životného minima v roku 2017

 

Násobok ŽM

 

Obdobie

 

Suma

 

Daňový bonus (mesačný)

 

podľa % valorizácie ŽM

 

Od 1.1.2017-31.12.2017

Od 1.7.2013-31.12.2016

 

21,41 €

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka NČZDD (ročná)

 

19,2 x ŽM

 

Od 1.1.2017-31.12.2017

Od 1.1.2014-31.12.2016

 

3 803,33

 

Hranica krátenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ročná)

 

100 x ŽM

 

19 809

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku NČZDM (ročná)

 

19,2 x ŽM

 

3 803,33

 

Hranica základu dane pre uplatnenie 25 % sadzby dane z príjmov FO (ročná)

 

176,8 x ŽM

 

35 022,31

 

Hranica príjmov za účelom povinnosti podať daňové priznanie u FO (ročná)

 

½ z 19,2 x ŽM,

t.j. ½ z NČZDD

 

1 901,67 €

 

Životné minimum a daňový bonus od 1. 1. 2017

Daňový bonus predstavuje sumu daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Podmienkou je dosiahnutie minimálneho hrubého zdaniteľného príjmu z tzv. aktívnych príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Súčasne musí daňovník preukázať, že ide o vyživované dieťa (nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa pre chorobu alebo úraz nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť).

Tab. č. 2: Daňový bonus v roku 2016 a v roku 2017

Rok 2016

 

Rok 2017

 

Minimálny

hrubý zdaniteľný príjem

 

Výška

daňového bonusu

 

Minimálny

hrubý zdaniteľný príjem

 

Výška

daňového bonusu

 

aspoň 202,50 € mesačne

(1/2 mesačnej minimálnej mzdy)

 

21,41 €

(od 1.1. – 31.12. 2016)

 

aspoň v o výške

1/2 mesačnej minimálnej mzdy platnej od 1.1.2017

 

21,41 €

(od 1.1. – 31.12. 2017)

 

aspoň 2 430 € ročne

(6 x minimálna mzda)

 

256,92 €
(za rok 2016)

 

aspoň vo výške

6 – násobku minimálnej mzdy platnej od 1.1.2017

 

256,92 €
(za rok 2017)

 

Pozn.:Od roku 2013 si môžu rodičia, resp. oprávnené osoby uplatňovať daňový bonus na vyživované dieťa iba z aktívnych príjmov podľa § 5 ZDP alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Od 1. 1. 2015 sa pri výpočte daňového bonusu postupuje podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZDP“), t. j. daňový bonus sa zvyšuje vždy k1. januárupríslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Pozn.: Do konca roku 2014 platilo, že ak došlo k zmene životného minima k 1. júlu, o rovnaké % sa od 1. júla zmenila aj výška mesačného daňového bonusu, ktorá sa následne uplatňovala v období od 1. 7. bežného kalendárneho roku do 30. 6. nasledujúceho kalendárneho roku.

Keďže od 1. 7. 2016 sa výška životného minima nezmenila, nemení sa ani výška mesačného daňového bonusu, t. j. v období od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 si rodič, resp. iná oprávnená osoba, môže na jedno vyživované dieťa po splnení vyššie uvedených podmienok uplatňovať mesačný daňový bonus vo výške 21,41 €.

Príklad č. 1:

Daňovník (FO) dosiahol v auguste 2016 hrubý mesačný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 480 €. U zamestnávateľa má podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti, na základe ktorého si mesačne uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na 2 vyživované deti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Keďže v mesiaci august splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu, t. j. jeho mesačný hrubý zdaniteľný príjem je vyšší ako ½ mesačnej minimálnej mzdy platnej v roku 2016, vzniká mu nárok na daňový bonus vo výške 2deti x 21,41 €.

Príklad č. 2:

Daňovník (FO) bol v septembri 2016 celý mesiac práceneschopný a v danom mesiaci nedosiahol žiadny hrubý mesačný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. U zamestnávateľa má podpísané vyhlásenie, na základe ktorého si mesačne uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na 3 vyživované deti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Keďže v mesiaci september nesplnil podmienky na uplatnenie daňového bonusu, t. j. nesplnil podmienku minimálneho mesačného hrubého zdaniteľného príjmu (aspoň vo výške ½ mesačnej minimálnej mzdy platnej v roku 2016), nevzniká mu v tomto mesiaci nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus za mesiac september však nestráca, môže si ho uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia, a to prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov FO alebo v ročnom zúčtovaní, ak jeho hrubý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti bude za rok 2016 aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, t. j. 2 430 €.

Životné minimum a nezdaniteľné časti základu dane od 1. 1. 2017

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Výška nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku sa mení každoročne k 1. 1. zdaňovacieho obdobia (bežného kalendárneho roku), a to v závislosti od zmeny výšky životného minima k 1. 7. predchádzajúceho kalendárneho roku. Nakoľko k 1. 7. 2016 nedošlo k zmene životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ani nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa v roku 2017 nemení a zostáva na rovnakej úrovni ako v roku 2016, t. j. vo výške 3803,33 €ročne.

Ak daňovník (FO) v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane z aktívnych príjmov:

  • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima (PLNÝ NÁROK),

    • vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane z aktívnych príjmov (KRÁTENIE).

Pozn.: Termín „platné životné minimum“ podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP znamená „životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia“.

Tab. č. 3: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2017 podľa § 11 ods. 2 ZDP

Základ dane daňovníka (FO)

z aktívnych príjmov (AP)

 

Nezdaniteľná časť

základu dane na daňovníka (NČZDD)

 

ZD z AP ≤ 19 809 € (100 x ŽM)

 

19,2 x ŽM

3 803,33 € (mesačne 316,94 €)

PLNÁ VÝŠKA NČZDD.

 

ZD z AP > 19 809 € (100 x ŽM)

 

(44,2 x ŽM) – (základ dane z AP / 4)

KRÁTENIE NČZDD až na nulu.

 

Pozn.: Platné životné minimum (ŽM) k 1. 1. 2017 na účely výpočtu nezdaniteľných častí základu dane

je stanovené opatrením MPSVaR SR č. 186/2013 Z. z. účinným od 1. júla 2013, a to vo výške je 198,09 €.

Príklad č. 3:

Daňovník (FO) za rok 2017dosiahol čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti vo výške 14 650 € (aktívny príjem podľa § 5 ZDP). Iné príjmy nemal. Daňovníkovi vznikol nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, lebo v roku 2017 dosahoval iba aktívne príjmy. Keďže jeho základ dane z aktívnych príjmov za rok 2017 je nižší ako 19 809 € (100 – násobok životného minima), môže si za rok 2017 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške, t. j. 3 803,33 €.

Príklad č. 4:

Daňovník (FO) dosiahol za rok 2017 základ dane z príjmov z prenájmu bytu podľa § 6 ods. 3 ZDP vo výške 14 600 €. Daňovník si za rok 2017 nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (nevznikol mu nárok), lebo v roku 2017 dosahoval iba pasívne príjmy.

Príklad č. 5:

Daňovník za rok 2017 dosiahol čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods.1 ZDP vo výške 28 700 € (aktívny príjem). Iné príjmy nemal. Nakoľko základ dane daňovníka z aktívnych príjmov je vyšší ako 100-násobok životného minima, môže si za rok 2017 uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v krátenej výške, a to:

(44,2 x ŽM) – (základ dane / 4) = (44,2 x 198,09) – (28 700 / 4) = 8 755,578 – 7 175 = 1 580,578 = 1 580,58 € (po zaokrúhlení na eurocenty nahor).

Príklad č. 6:

Daňovník za rok 2017 dosiahol čiastkový základ dane podľa § 5 ZDP vo výške 2 430 € (aktívny príjem) a čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa § 8 ZDP vo výške 5 780 € (pasívny príjem). Daňovníkovi v roku 2017 vznikol nárok na uplatnenie NČZDD, lebo dosahoval aktívne príjmy. Napriek tomu, že základ dane daňovníka z aktívnych príjmov je za rok 2017 nižší ako 19 809 € (100-násobok životného minima) a daňovníkovi vznikol nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2017 v plnej výške, t. j. 3 803,33 €; daňovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť iba do výšky dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov, t. j. vo výške 2 430 €.

Nezdaniteľnú časť základu dane na vyživovanú manželku žijúcu s daňovníkom v spoločnej domácnosti si môže daňovník uplatniť po splnení podmienok až po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roku). Táto odpočítateľná položka závisí nielen od násobku platného životného minima, ale aj od dosiahnutého základu dane daňovníka z aktívnych príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie a od výšky vlastného príjmu manželky (tab. č. 4). Zároveň musí byť splnená jedna zo 4 podmienok uvedených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP.

Tab. č. 4: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2017 podľa § 11 ods. 3 ZDP

Základ dane daňovníka z aktívnych príjmov (AP)

 

Manželka

 

Výpočet nezdaniteľnej časti

základu dane na manželku

 

ZD z AP ≤  176,8 x ŽM

(ZD z AP ≤  35 022,31 €)

 

nemá vlastný príjem (VP)

 

19,2 x ŽM

3 803,33 €

(PLNÝ NÁROK)

 

má VP

 

3 803,33 € - VP manželky

 

ZD z AP >  176,8 x ŽM

(ZD z AP ≤  35 022,31 €)

 

nemá VP

 

(63,4 x ŽM) – (základ dane z AP / 4)

 

má VP

 

(63,4xŽM) – (základ dane z AP / 4) – VP manželky

 

Pozn.: Platné životné minimum (ŽM) k 1. 1. 2017 na účely výpočtu nezdaniteľných častí základu dane je stanovené opatrením MPSVaR SR č. 186/2013 Z. z. účinným od 1. júla 2013, a to vo výške je 198,09 €.

Pozn.: Pod vlastným príjmom manželky sa rozumie vlastný (hrubý) príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka bola v príslušnom zdaňovacom období povinná platiť. Do vlastného príjmu sa zahŕňajú všetky príjmy podľa ZDP bez ohľadu na to, či sú od dane oslobodené alebo sa zdaňujú, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok (napr. rodičovský príspevok) a štipendia poskytovaného študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Príklad č. 7:

Tomáš a Petrauzatvorili manželstvo 17. júna 2017. Petra bola počas celého roku 2017 nezamestnaná a bola evidovaná na úrade práce. Nemala žiadny vlastný príjem (nevznikol jej nárok na podporu v nezamestnanosti). Tomáš v roku 2017 dosiahol základ dane podľa § 6 ods. 1 ZDP (živnosť) vo výške 25 600 €. Môže si Tomáš uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?

Tomáš splnil všetky podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, t. j. poberal v roku 2017 aktívne príjmy, manželia žijú v spoločnej domácnosti. Ďalej je splnená aj jedna zo 4 podmienok uvedených v § 11 ods. 4 ZDP písm. a) – manželka bola evidovaná ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Daňovník musí zohľadniť skutočnosť, že v roku 2017 boli manželmi iba časť zdaňovacieho obdobia, a preto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku iba v pomernej výške, t. j. vo výške 1/12-tiny z celkovej ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené všetky podmienky na jej uplatnenie (v našom prípade za mesiace júl až december 2017). Ak by boli manželmi celý rok, mohol by si na manželku uplatniť plnú výšku NČZDM, t. j. 3 803,33 €. Keďže v našom prípade sú manželmi 6 mesiacov, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku iba v pomernej výške 1 901,67 € (t. j. zo sumy 3 803,33 €/12 * 6).

Životné minimum a uplatnenie sadzby dane z príjmov FO od 1. 1. 2017

Nakoľko od 1. 7. 2016 nedošlo k valorizácii životného minima, v roku 2017 sa nemení ani hranica základu dane pre uplatnenie 19 % a 25 % sadzby dane z príjmov FO (tab. č. 5).

Tab. č. 5: Uplatňovanie sadzieb dane z príjmov FO v závislosti od dosiahnutého základu dane

Rok 2012 = 19 % (bez ohľadu na dosiahnutú výšku základu dane)

 

Rok 2013:

19 % z tej časti ZD, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného ŽM vrátane (v roku 2013 je táto suma 34 401,74 €, t. j. do výšky mesačnej zdaniteľnej mzdy 2866,81 € vrátane),

25 % z tej časti ZD, ktorá presiahne 176,8-násobok platného ŽM.

Platné životné minimum k 1. 1. 2013 je 194,58 €.

 

Rok 2014 - 2017:

19 % z tej časti ZD, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného ŽM vrátane (v rokoch 2014 – 2017 je táto suma 35 022,31 €, t. j. do výšky mesačnej zdaniteľnej mzdy 2 918,53 € vrátane),

25 % z tej časti ZD, ktorá presiahne 176,8-násobok platného ŽM.

Platné životné minimum k 1. 1. 2014; k 1. 1. 2015, k 1. 1. 2016 a tiež  k 1. 1. 2017 je 198,09 €.

 

Príklad č. 8:

Daňovník (FO) dosiahol za rok 2017 základ dane vo výške 52 450 €. Svoju daňovú povinnosť za rok 2017 si vypočíta nasledovne:

19 % z 35 022,31 = 6 654,2389 (na 4 desatinné miesta)

25 % z (52 450 - 35 022,31) = 25 % z 17  427,69 = 4 356,9225

Daň z príjmov FO za rok 2016 = 11 011,1614 = 11 011,16 € (zaokrúhlená na eurocenty nadol)

Životné minimum a minimálna výška dane fyzickej osoby za rok 2017

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) nepresiahne sumu 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2017 (rovnako ako v roku 2016) nepresiahnu 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (50 % z 19,2 –násobku životného minima),

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk