dnes je 23.6.2021

Input:

Živnostenský register

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.1.1 Živnostenský register

Mgr. Jana Takáčová

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), konkrétne Hlava VI tohto zákona. Výpis zo živnostenského registra je jedným z preukazov živnostenského oprávnenia a podnikateľ ním tak dokazuje, že má oprávnenie podnikať v určitej oblasti.

Podľa tohto zákona predstavuje živnostenský register súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch, pričom tieto údaje do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aké konkrétne údaje sa do registra zapisujú stanovuje ustanovenie § 60 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Ide napríklad o meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, adresu bydliska (ak sa jedná o fyzickú osobu), predmet alebo predmety podnikania, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, dátum vzniku živnostenského oprávnenia a podobne.

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria údaje ako rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na účely daňovej registrácie a prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia. Podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 455/1991 platí, že údaje zapísané do registra na účely daňovej registrácie, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a výpisu z registra trestov sa poskytujú iba dotknutým orgánom alebo inštitúciám. Ak nie je v živnostenskom zákona ustanovené inak, v súlade s ustanovením § 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 možno údaje z neverejnej časti registra poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú a to formou výpisu v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania.

Na druhej strane, údaje, ktoré sa nachádzajú vo verejnej časti registra, sú zverejnené komukoľvek bez zbytočného odkladu. Podľa § 60a ods. 1 zákona č. 455/1991 má každý právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Takýto výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Informácie o možnostiach prístupu k verejnej časti živnostenského registra poskytuje Jednotné kontaktné miesto.

V ustanovení § 60b zákona č. 455/1991 upravuje sprístupnenie a zasielanie údajov registra. Podľa toho tak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronickou formou diaľkovo umožní prístup k údajom o podnikateľoch zapísaných v registri a ku zmenám týchto údajov určitým subjektom, medzi ktoré patrí napríklad Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. Predmetné ustanovenie upravuje aj postup

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk