dnes je 1.12.2020

Input:

Zdaňovanie licenčných poplatkov, úrokov a dividend v roku 2016

28.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie licenčných poplatkov

Podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Príjem z použitia diela je tzv. pasívnym príjmom a zaraďujeme ho pod § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP).

Podľa nového znenia § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa príjmy z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu od 1. 1. 2016 zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to sadzbou vo výške 19%. Daň vyberie a odvedie správcovi dane platiteľ príjmu, pričom podľa § 43 ods. 5 ZDP základom dane je príjem znížený o zrazený príspevok podľa § 1 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Daň vybraná zrážkou z príjmov z licenčných zmlúv sa považuje za daňovo vysporiadanú a neuvádza sa v daňovom priznaní.

Daňovník si však môže zvoliť aj postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, ktorý mu umožňuje vopred sa s platiteľom príjmu písomne dohodnúť, že daň zrážkou z vyplácaného príjmu nevyberie. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola uzavretá. Autor, poberateľ licenčných poplatkov, je potom povinný takýto príjem daňovo vysporiadať vo svojom daňovom priznaní.

Pri rozhodovaní o tom, či je vhodné príjem z licenčnej zmluvy zdaňovať prostredníctvom svojho daňového priznania, alebo uprednostniť daň vybranú zrážkou, je potrebné zvažovať individuálnu pozíciu poberateľa licenčného poplatku, pretože univerzálna odpoveď na túto otázku neexistuje.

Výhodou uplatnenia zrážkovej dane je sadzba 19%, ktorá sa uplatní vždy, bez ohľadu na výšku príjmu. Táto výhoda je však relevantná iba pre daňovníkov s vysokým príjmom vzhľadom na daňovú progresiu. Na druhej strane nevýhodou uplatnenia zrážkovej dane je nemožnosť uplatnenia akýchkoľvek výdavkov s výnimkou príspevkov do umeleckých fondov. Ak si poberateľ licenčných poplatkov zvolí postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, potom v daňovom priznaní vyčísli čiastkový základ dane z týchto príjmov so zohľadnením skutočných alebo paušálnych výdavkov.

Spoločné zásady pri zdanení pasívneho príjmu zrážkovou daňou alebo zahrnutím do daňového priznania sú:

  • nie je možné vykázať daňovú stratu, ani odpočítať daňovú stratu z predchádzajúcich období,

  • nie je možné uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane,

  • nie je možné uplatniť si právo na daňový bonus.

Zároveň je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že pasívne príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP nepodliehajú plateniu odvodov do Sociálnej poisťovne ani do zdravotnej poisťovne.

Príklad:

Pán Juraj je programátor, jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 je 36 000 eur. Okrem príjmov zo závislej činnosti má ešte príjem 20 000 eur z licenčných poplatkov (práva na používanie softvérovej aplikácie).

Pán Juraj si prepočíta, či je preňho výhodnejšie uplatniť na príjem z licenčných poplatkov daň zrážkou, alebo si príjem zdaniť prostredníctvom daňového priznania.

Ak sa na tento príjem uplatní daň zrážkou, ktorá v tomto prípade bude 19 % z 20 000 eur, zaplatená daň bude 3 800 eur.

Ak by využil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, potom vzhľadom na to, že už svojím čiastkovým základom dane z príjmov zo závislej činnosti sa dostal do progresívneho zdanenia, v skutočnosti celý príjem z licenčných poplatkov znížený o paušálne výdavky 40 % zdaní sadzbou dane 25%.

20 000 eur x 40% = 8 135 eur (vypočítaná suma paušálnych výdavkov je vyššia, ako umožňuje zákon, preto ďalej môžeme počítať iba s paušálnymi výdavkami v maximálnej výške 5 040 eur).

20 000 eur - 5 040 eur = 14 960 eur

14 960 eur x 25% = 3 740 eur.

Upozornenie:

Ak ide o príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk