dnes je 28.9.2020

Input:

Zdaňovanie cien a výhier v roku 2017

17.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.2 Zdaňovanie cien a výhier v roku 2017

Ing. Alena Zábojová

Ak výherca – fyzická osoba vyhrá cenu v nejakej súťaži, lotérii alebo hre, je to veľká radosť. S touto radosťou sú však v niektorých prípadoch spojené aj povinnosti, týkajúce sa zdaňovania daňou z príjmu, prípadne odvodov do zdravotnej poisťovne.

Podstatné hľadiská, z ktorých pri daňovom posudzovaní cien a výhier, získaných fyzickými osobami, vychádzame, sú:

- či je to príjem od dane oslobodený podľa § 9 ZDP alebo príjem zdaniteľný,

- aký druh príjmu to je (či je to ostatný príjem podľa § 8 ZDP alebo príjem z podnikania podľa § 6 ZDP alebo príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP),

- či je to príjem peňažný alebo nepeňažný,

- či je to príjem zo zdrojov na území SR alebo zo zahraničia.

Ak to nie je príjem od dane oslobodený, potom nás zaujíma, akým spôsobom, resp. kým bude zdanený, t. j. či prevádzkovateľom, organizátorom hry alebo výhercom.

Tieto informácie sú dôležité nielen pre poskytovateľa ceny alebo výhry (pretože ak nejde o príjem od dane oslobodený, a ak ju mal zdaniť, tak zodpovedá za zrážku dane), ale najmä pre prijímateľa, pretože ak ide o príjem od dane oslobodený alebo taký príjem, ktorý mal byť zdanený pred výplatou, tak má pokoj a nemusí myslieť na to, že ho bude musieť uviesť do daňového priznania a zdaniť.

Oslobodenie výhier

Od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu a obdobné výhry zo zahraničia, pričom zákon o dani z príjmov odkazuje na zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Cit. zákon bol s účinnosťou od 1. mája 2005 nahradený zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách”). Ide napr. o lotériové hry, hazardné hry v kasíne, stávkové hry, kartové hry mimo kasína, charitatívne lotérie a pod.). Presné vymedzenie sa nachádza v § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Od dane z príjmov fyzickej osoby sú tiež oslobodené prijaté ceny alebo výhry, ktoré nie sú vyplácané v zmysle zákona o hazardných hrách, ak ich hodnota neprevyšuje 350 € za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu.

Pod pojmom cena alebo výhra sa rozumie:

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny. Znaky verejnej súťaže sú vymedzené v § 847 OZ.


Súťaž na vytvorenie loga pre spoločnosť, mesto, športový klub a pod., súťaž na výtvarný návrh zberateľskej mince a pod.,

Pre súťaž, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, je charakteristické, že účasť v nej je viazaná na určité podmienky, prostredníctvom ktorých sa obmedzuje okruh súťažiacich (osobná kvalifikácia, vek a pod.).


Súťaže pre študentov stredných škôl, súťaže krásy a pod.

2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania. Podmienkou účasti na takýchto súťažiach je zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia. Výhry sú spravidla nepeňažné.


Súťaže rôznych výrobcov potravín alebo spotrebného tovaru a pod.

3. cena zo športovej súťaže, okrem ceny zo športovej súťaže prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ZDP).

Pri uplatňovaní oslobodenia podľa cit. ustanovenia je potrebné každú cenu a výhru posudzovať jednotlivo. Ceny a výhry v rámci jednej súťaže a ani v rámci zdaňovacieho obdobia nie je možné sčítavať.


Daňovník prijal cenu z verejnej súťaže v sume 650 €. V cene bola zahrnutá aj odmena za použitie diela, ktorá predstavovala 300 €. Nakoľko cena z verejnej súťaže predstavuje 350 € (650 € – 300 €), t. j. neprevyšuje zákonom stanovenú hranicu, je oslobodená od dane. Odmena za použitie diela (300 €) sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 6 ZDP.

V tom istom roku daňovník vyhral v reklamnej súťaži nepeňažnú výhru v hodnote 900 €. Výhra prevyšuje 350 €, ide o zdaniteľný príjem. Daňovník je povinný príjem v sume 550 € (900 € - 350 e) zahrnúť do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom výhru prijal.

Zdaňovanie výhier podľa jednotlivých druhov príjmu

Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 ZDP sú najmä:

a/ ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, u ktorých je športová činnosť inou samostatnou zárobkovou činnosťou – ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) ZDP,

b/ odmena za použitie diela alebo výkonu, ak je zahrnutá v cene z verejnej súťaže – ide o príjem podľa § 6 ZDP.

Daňovú povinnosť z uvedených príjmov je daňovník povinný vyrovnať osobne prostredníctvom daňového priznania.

Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z kapitálového majetku

Príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP sú výhry z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu – ide o príjem podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP.

Spôsob zdaňovania

Spôsob zdaňovania predmetných výhier závisí od toho, či uvedené príjmy plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí (§ 7 ods. 3 ZDP).

Ak plynú zo zdrojov na území SR, vyberá sa z nich daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a) ZDP. Základom dane pri tomto príjme je iba príjem, t. j. výhra neznížená o výdavky (§ 43 ods. 4 cit. ZDP). Zodpovedný za zdanenie je vyplácajúci subjekt (banka, stavebná sporiteľňa a pod.)

Ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane), a to v zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník prijal. Pri týchto príjmoch sa podľa § 7 ods. 4 zákona o dani z príjmov do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňajú príjmy neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených v § 7 ods. 7 ZDP. Podľa § 7 ods. 7 ZDP pri príjmoch, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov.

Daňovú povinnosť z takýchto výhier je daňovník povinný vyrovnať sám, a to podaním daňového priznania.

Ceny a výhry zaradené do ostatných príjmov

Prijaté ceny a výhry sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ZDP vtedy, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 ZDP. Medzi ostatné príjmy patria:

1/ výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách zo zdrojov na území SR, ktoré nie sú prevádzkované na základe individuálnej licencie udelenej podľa zákona o hazardných hrách a obdobné výhry, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí [§ 8 ods. 1 písm. i) ZDP],

2/ výhry z reklamných súťaží a žrebovaní prevyšujúce 350 € [§ 8 ods. 1 písm. i) ZDP],

3/ ceny z verejných súťaží prevyšujúce 350 € [§ 8 ods. 1 písm. j) ZDP], pričom ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, táto suma sa zahrnie do príjmov uvedených v § ZDP,

4/ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, prevyšujúce 350 € [§ 8 ods. 1 písm. j) ZDP],

5/ ceny zo športových súťaží prevyšujúce 350 € [§ 8 ods. 1 písm. j) ZDP], s výnimkou cien zo športových súťaží prijatých daňovníkmi, ktorí športovú činnosť vykonávajú v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 písm. b) ZDP),

Spôsob zdaňovania:

a/ zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. c) a d) ZDP sa zdaňuje vtedy, ak ide o peňažné ceny a výhry uvedené v § 8 ods. 1 písm. i) a j) ZDP plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky. V tomto prípade je za vybratie a odvedenie dane daňovému úradu zodpovedný prevádzkovateľ, organizátor súťaže:

b/ prostredníctvom daňového priznania

- ak peňažné ceny alebo výhry uvedené v § 8 ods. 1 písm. i) a j) ZDP plynú zo zdrojov v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk