dnes je 30.10.2020

Input:

Zavedenie právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach v roku 2017

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa všeobecného pravidla je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V režime prenosu daňovej povinnosti je táto povinnosť presunutá na platiteľa dane, ktorému je dodaný tovar alebo ktorému sú poskytnuté služby. Dodávateľ tovaru nie je v tomto režime osobou povinnou platiť daň. To znamená, že k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, t. j. pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní samozdanenie.

Novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. nadobudlo platnosť ustanovenie v § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane, že ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň. Vyplýva tak právo odberateľovi na odpočet dane z faktúr, pri ktorých nepreniesol daňovú povinnosť na odberateľa.

Konkrétne platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93. Teda, ak dodávateľ bude odôvodnene predpokladať, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti a faktúru vyhotoví s touto informáciou, osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty bude príjemca plnenia.

Platiteľovi dane, ktorý uskutoční takúto dodávku, tzn. poskytne plnenia v oblasti stavebníctva s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, bude povinný uviesť údaje z predmetnej faktúry v kontrolnom výkaze, a to aj napriek tomu, že v daňovom priznaní ich uvádzať nebude. Potom je potrebné v kontrolnom výkaze k DPH upraviť text názvu časti A.2. a text obsahového popisu stĺpca 3 tejto časti - upraviť ich tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, že vyhotovené faktúry s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný vykazovať v tejto časti kontrolného výkazu.

Pretože dodaním tovaru sa rozumie aj dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. januára 2016 doplnený § 69 ods. 12 písmenom j), v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností - klasifikácia CPA a dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, ako aj dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Pričom Sekcia F - Stavby a stavebné práce zahŕňa divízie Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov - nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách), Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb), ako aj Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce).

Stavebné práce výhradne zaradené do divízií 41 až 43 klasifikácie CPA sú prenájom lešenia zahŕňajúci jeho postavenie a demontáž, prenájom debnenia, pažiacich boxov, ak je poskytnutý vrátane montáže, kladenie optických káblov, uvedenie kotla do prevádzky alebo vyradenie z prevádzky v rámci inštalácie kúrenia, dodanie a montáž okenných žalúzií, dodanie hasiaceho prístroja s montážou, inštalácia/oprava vodovodnej batérie v budove, inštalácia plynových alebo elektrických domácich spotrebičov, oprava automatických dverí obchodných domov, výrobných hál, skladov a pod., výstavba exteriérov pri filmovaní, inštalácia/opravy plynových žiaričov pre vykurovanie priemyselných objektov, inštalácia integrovaných regálov v sklade, inštalácia mobilnej bunky, plnenia, ktoré môžu byť podľa charakteru

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk