dnes je 30.9.2020

Input:

Zaradenie majetku do podnikania z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov SZČO v roku 2019

20.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.2 Zaradenie majetku do podnikania z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov SZČO v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Pri vykazovaní základu dane u fyzickej osoby podnikateľa (SZČO) je dôležité, čo všetko mu správca dane v intenciách zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. uzná (umožní) zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov. V príspevku sa budeme venovať len niektorým otázkam, pretože okruh výdavkov je rozmanitý a je spojený so špecializáciou v každej činnosti, s ktorou súvisia.

Podľa § 2 ZDP daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (§ 6 ods. 11 ZDP), pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak ZDP neustanovuje inak.

Automobil

Pri použití vlastného osobného motorového vozidla (v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva), nezaradeného do obchodného majetku, na spotrebu pohonných látok (PHL) možno uplatniť výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP:

- do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu a ak nebolo vozidlo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka aj základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn.n.p., alebo

- vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Pri použití vlastného osobného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, na spotrebu PHL možno podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP uplatniť jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:

- podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Vychádza sa z počtu najazdených kilometrov, z ceny PHL platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla;

- na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla vtedy, ak je vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky vykonané jazdy a spotrebu PHL;

- vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov. Vychádza sa z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia vozidla.

Pri automobile zaradenom do obchodného majetku si môže SZČO zahrnovať okrem PHL aj

  • odpisy

  • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu

  • výdavky na opravy,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk