dnes je 29.10.2020

Input:

Zápočet pohľadávok a záväzkov

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.9 Zápočet pohľadávok a záväzkov

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Základná právna úprava zápočtu pohľadávok a záväzkov je v § 580 až § 581 OZ (Občianskeho zákonníka). Nutnou podmienkou na to, aby išlo o pohľadávky rovnakého druhu, musí byť plnenie rovnakého druhu, napr. peňažné. Dôvod vzniku a povaha pohľadávky môžu byť rozdielne.

Pri započítaní pohľadávky dochádza k zániku pohľadávok v okamihu, kedy sa spolu stretli splatné pohľadávky. Okamihom stretu je deň splatnosti pohľadávky neskôr splatnej. Obchodný zákonník rieši započítanie pohľadávok a záväzkov v § 358 až § 364 ObchZ.

Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov vyžaduje písomnú formu. Pohľadávky v nej musia byť riadne určené, vyčíslené a zdokladované. Deň, ku ktorému sa pohľadávky započítavajú, by mal byť v zmluve uvedený. Ak dátum zápočtu uvedený nie je, možno použiť ustanovenie § 580 OZ (Občianskeho zákonníka), podľa ktorého sa za deň zápočtu považuje deň najneskôr splatnej pohľadávky.

Zápočet pohľadávok v cudzej mene

Pohľadávky znejúce na rôzne cudzie meny možno vzájomne započítať so záväzkami len v prípade, keď sú tieto meny voľne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t. j. ku dňu, ku ktorému sa zmluvné strany dohodli, že budú pohľadávky započítané.

Kurzový rozdiel z prepočítania pohľadávok pri ich vzniku a pri ich započítaní sa do peňažného denníka nepremieta.

Účtovanie o zápočte pohľadávok

Zápočet pohľadávky a záväzku znamená, že k určenému (dohodnutému) dňu sa pohľadávka aj záväzok voči tomu istému subjektu považujú za vysporiadané a k dátumu zápočtu zanikajú – vysporiadajú sa nefinančne.

Skutočnosť zániku pohľadávky a záväzku sa vyznačí v knihe pohľadávok a záväzkov ku dňu zápočtu.

V peňažnom denníku v priebehu roka nie je dovolené účtovať o nefinančných operáciách, preto príjem z pohľadávky zaniknutej zápočtom a výdavok zo záväzku zaniknutého zápočtom sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií. Či ide o daňový príjem a daňový výdavok, závisí od obsahu pohľadávky a záväzku, čo skúmame vo vzťahu k ustanoveniam ZDP.

Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky.

Príjem zo započítanej pohľadávky je daňovým príjmom, s výnimkou príjmov od dane oslobodených, príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, alebo príjmov, ktoré sú zdaňované osobitnou sadzbou pri zdroji a nevstupujú do základu dane.

Započítaný záväzok je daňovým výdavkom, ak preukázateľne súvisí s dosahovanými zdaniteľnými príjmami a je uznaný ako daňový výdavok v súlade s § 2 písm. i) ZDP.

Dôležité je, že zo zápočtu pohľadávok a záväzkov musí byť v jednom zdaňovacom období uplatnený aj výdavok zo záväzku aj príjem z pohľadávky.


Podnikateľ A má voči podnikateľovi B pohľadávku za dodávku tovaru vo výške 5 000 € splatnú 20.8. a zároveň má voči tomu istému podnikateľovi záväzok za dodávku služby vo výške 4 500 €, splatný 8.9. Podnikatelia A a B sa navzájom dohodli o zápočte pohľadávky a záväzku v sume 4 500 €.

Rozdiel 500 € podnikateľ B zaplatí prevodom na bankový účet

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk