dnes je 30.9.2020

Input:

Záložná zmluva

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.1.1 Záložná zmluva

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZÁLOŽNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 151b a nasl. OZ (Občianskeho zákonníka)

medzi

Záložným veriteľom:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: účet v ...... č. ú. IBAN SK................................................ ..............................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: .......................................................................................................
IČ DPH:...................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ........Oddiel ......... Vložka číslo:.........  

(ďalej len „ záložný veriteľ”)

a

Záložcom:

Meno, priezvisko, titul: .................................................
Rodné číslo: ................................................................
Dátum narodenia: ........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť: .......................................................  

(ďalej len „ záložca”)

a manželkou záložcu:

Meno, priezvisko, titul: .................................................
Rodné číslo: ................................................................
Dátum narodenia: ........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ záložca”)

I.

Záložný veriteľ ako veriteľ a záložcovia ako dlžníci uzavreli dňa: ....................... zmluvu o pôžičke, pričom prostredníctvom tejto zmluvy o pôžičke záložný veriteľ poskytol záložcom peňažnú pôžičku vo výške: ........Eur (slovom:.......................................... euro) s tým, že záložcovia sa zaviazali poskytnutú pôžičku vrátiť v zmysle podmienok zmluvy o pôžičke a to najneskôr do ................ Pohľadávkou, ktorá je zabezpečovaná záložným právom podľa tejto Zmluvy je pohľadávka záložného veriteľa na vrátenie pôžičky vo výške: ........Eur od záložcov a to riadne a včas, tak ako je to uvedené vyššie (ďalej len „zabezpečovaná pohľadávka”).

Záložcovia prehlasujú že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č.: ................... v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom.............., okres ............., pre katastrálne územie ..............., pričom nehnuteľnosti sú špecifikované ako:

- stavba so súpisným číslom ........ postavená na parc. č.: .......

- pozemok parcela registra „C” parc. č.: ................... o výmere ............. m2, druh pozemku: záhrady,

- pozemok parcela registra „C” parc. č.: ................... o výmere ............. m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Záložcovia vyššie označené nehnuteľnosti poskytujú ako záloh podľa podmienok tejto záložnej zmluvy.

II.

Záložcovia sú výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosti špecifikovanej v bode I tejto Záložnej zmluvy a na tieto nehnuteľnosti ako záložcovia zriaďujú v prospech záložného veriteľa záložné právo z titulu zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v čl. I bod 1 tejto Záložnej zmluvy. Uvedená nehnuteľnosť je bez tiarch a neviaznu na nej žiadne práva, ktoré by akýmkoľvek spôsobom prináležali tretím osobám.

III.

Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa zo Zmluvy o pôžičke, tak ako je táto definovaná v čl. I bod 1 tejto Zmluvy voči záložcom, na vrátenie pôžičky vo výške: ......... Eur najneskôr do ............ v zmysle podmienok Zmluvy o pôžičke.

V prípade, ak zabezpečená pohľadávka záložného veriteľa nebude zo strany záložcov riadne a včas splnená ani do nasledujúcich 5 pracovných dní, môže sa záložný veriteľ domáhať uspokojenia zo zálohu.

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi. Po tomto oznámení je záložný veriteľ oprávnený na účet záložcu vykonať nasledovné úkony:

a) predať záloh:

i. formou dobrovoľnej dražby v zmysle príslušných právnych predpisov (predovšetkým v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, v platnom znení),

ii. prostredníctvom spoločnosti, ktorá má predaj, jeho sprostredkovanie, či obstaranie v predmete podnikania,

iii. osobne; záložný veriteľ je oprávnený predať záloh s vynaložením odbornej starostlivosti priamo akejkoľvek tretej osobe, alebo prostredníctvom verejnej súťaže a verejnej dražby.

b) domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa zákona č. 233/1995 Z. z.v platnom znení (Exekučný poriadok), najmä od apríla 2017 pristúpiť k začatiu exekučného konania podaním návrhu na kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica so žiadosťou o vydanie poverenia pre súdom určeného súdneho exekútora na začatie exekučného konania na podklade notárskej zápisnice ako exekučného titulu, pokiaľ je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk