dnes je 28.9.2020

Input:

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚ

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.1 Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚ

Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o.


Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v hotovosti. Zvyšná časť sumy bola postupne uhrádzaná formou splátok cez bankový účet. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie? Alebo to môžem zahrnúť do roku 2017? (Podľa zmeny v par.2 ods.3 v Postupoch účtovania pre JÚ?)

Suma, ktorá sa omylom nezaúčtovala v roku 2014, a teda nebola ako výdavok zohľadnená v daňovom priznaní za uvedený rok, je, domnievam sa, nevýznamná. Dopad čiastky 123 eur by nijakým závažným spôsobom nezmenil Vaše daňové povinnosti. Odporúčam teda aplikovať nižšie uvedené (doplnené) Postupy účtovania pre JÚ účinné od 1. januára 2016 a uvedenú položku usporiadať v účtovných knihách (peňažnom denníku) v zmysle nižšie uvedeného.

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18541/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov:

Úprava účtovania opráv chýb minulých účtovných období

(§ 2 sa dopĺňa odsekom 3) 

V účtovnej jednotke môžu vzniknúť chyby pri nezaúčtovaní alebo nesprávnom zaúčtovaní účtovných prípadov, nesprávnych matematických výpočtov, nezohľadnenia informácií, ktoré sú účtovnej jednotke známe v príslušnom účtovnom období a majú za následok chybne vykázané údaje v účtovnej závierke. Pri účtovaní opravy chyby minulých účtovných období je dňom uskutočnenia účtovného prípadu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk