dnes je 26.1.2021

Input:

Vzor zmluvy o úvere

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.1.1 Vzor zmluvy o úvere

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O ÚVERE

uzatvorená podľa § 497 a nasl. ObZObchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Veriteľom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK56 ......... v peňažnom ústave .............

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......

Oddiel ........................ Vložka číslo :.............................

(ďalej len „veriteľom“)

a

Dlžníkom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK95 .......... v peňažnom ústave . .............

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......

Oddiel ........................ Vložka číslo:.............................

(ďalej len „dlžníkom“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

  1. záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi na požiadanie peňažné prostriedky do sumy ............. € (ďalej aj len „peňažné prostriedky“) a
  2. záväzok dlžníka poskytnuté peňažné prostriedky veriteľovi vrátiť a zaplatiť mu úroky, všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II. 
Podmienky poskytnutia úveru

Veriteľ je povinný poskytnúť peňažné prostriedky dlžníkovi do ........ od doručenia žiadosti dlžníka, uhradenia odmeny veriteľa vo výške ........ a splnenia podmienok na poskytnutie úveru menovaných v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.

(UPOZORNENIE: Jednorazovú odmenu veriteľa za poskytnutie úveru je možné dohodnúť len v prípade, ak je poskytovanie úverov veriteľom jeho podnikateľskou činnosťou, na ktorú má príslušné povolenie.)

Právo dlžníka doručiť veriteľovi žiadosť a predložiť mu potvrdenie splnenia podmienok na poskytnutie úveru podľa ......... trvá najdlhšie do ............. . V tomto období nie je žiadna zo zmluvných strán oprávnená zmluvu vypovedať.

Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky výlučne na účel .............. . Vzhľadom na uvedené je veriteľ povinný poskytnúť peňažné prostriedky dlžníkovi cestou ich úhrady vzniknutých záväzkov dlžníka, ktoré vznikli v súvislosti s dohodnutým účelom ich poskytnutia. Dlžník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu doručiť veriteľovi podklady potrebné na ich zaplatenie (faktúry).

II. 
Splácanie úveru a úroky

Dlžník je povinný platiť veriteľovi odo dňa poskytnutia peňažných prostriedkov úrok vo výške ............ . Úroky je dlžník povinný platiť podľa rozpisu v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Výška úrokov môže byť veriteľom jednostranne zvýšená v prípade, ak dôjde k zvýšeniu ukazovateľa ............ o ........ . Výška úrokov musí byť veriteľom znížená v prípade, ak dôjde k zníženiu ukazovateľa .............. o ........... . Nová výška úrokov je pre dlžníka účinná od .......... po doručení oznámenia veriteľa dlžníkovi o tejto zmene. Ak veriteľ neoznámi zmenu výšky úroku podľa druhej vety tohto odseku dlžníkovi najneskôr do .........., má dlžník právo na zmluvnú pokutu vo výške ........... .

Dlžník je povinný vrátiť peňažné prostriedky veriteľovi v splátkach podľa rozpisu v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Dlžník je / nie je oprávnený vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky veriteľovi aj pred dohodnutou dobou podľa ods. 6 tohto článku zmluvy, a to za podmienok ................ .

IV. 
Následky porušenia povinností dlžníka

V prípade, ak dlžník nebude schopný plniť harmonogram splátok podľa prílohy č. 1, je oprávnený požiadať veriteľa o odloženie splátok.

Veriteľ žiadosť dlžníka podľa ods. 1 tohto článku zmluvy posúdi a žiadosti vyhovie alebo ju zamietne. Dlžník nemá právny nárok na vyhovenie jeho žiadosti. Veriteľ má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, akým spôsobom, v akej výške a na akú dobu umožní dlžníkovi odloženie splátok.

V prípade, ak veriteľ žiadosti dlžníka podľa ods. 1 tohto článku zmluvy vyhovie, doručenie oznámenia dlžníkovi o vyhovení žiadosti, obsahujúce úpravu splátok podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, zohľadňujúce odloženie splátok, sa považuje za dodatok k tejto zmluve, ktorým sa mení príloha č. 1.

V prípade omeškania dlžníka s úhradou .......... splátok podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve aj len v ich časti alebo porušenia niektorej z povinností podľa čl. VI tejto zmluvy sa celý dlh dlžníka stáva okamžite splatným.

Veriteľ má v prípade, ak sa celý dlh dlžníka stal splatným, právo:

  1. odstúpiť od zmluvy,
  2. na zmluvnú pokutu vo výške .............. . Tým nie je dotknutý nárok veriteľa na náhradu škody v plnom rozsahu,
  3. v ľubovoľnom poradí uplatniť na splnenie zabezpečovacie prostriedky dohodnuté v čl. V tejto zmluvy.

Ak dlžník poskytnuté peňažné prostriedky použije na iný účel, ako dohodnutý touto zmluvou,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk