dnes je 25.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o združení

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.1.1 Vzor zmluvy o združení

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o združení

uzavretá v zmysle ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Účastník združenia č. 1

Meno a Priezvisko:..............................................................

Miesto podnikania:..............................................................

IČO:..................................................................................

Zapísaný v:.........................................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 1”)

a

Účastník združenia č. 2

Meno a Priezvisko:..............................................................

Miesto podnikania:..............................................................

IČO:.................................................................................

Zapísaný v:........................................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 2”)

a

Účastník združenia č. 3

Meno a Priezvisko:..............................................................

miesto podnikania:..............................................................

IČO:.................................................................................

Zapísaný v:........................................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 3”)

(spolu aj len „účastníci združenia”)

Čl. 1

Účel združenia

1.1 Účelom združenia je spoločný postup účastníkov združenia pri zabezpečení výstavby prístupovej cesty k pozemkom vo vlastníctve účastníkov združenia. Účastník združenia č. 1 je vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2, účastník združenia č. 2 je vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2 a účastník združenia č. 2 je vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2, všetky pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce:................, v okrese ....................

1.2 Vzhľadom k tomu, že pozemky účastníkov združenia sú pozemkami susediacimi a pozemky nemajú zabezpečenú prístupovú cestu, účastníci združenia majú záujem o vybudovanie prístupovej cesty k jednotlivým pozemkom účastníkov. Účastníci združenia sa združili v zmysle podmienok tejto zmluvy pre dosiahnutia zabezpečenia účelu podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy t. j. vybudovanie prístupovej cesty k pozemkom. Na dosiahnutie dojednaného účelu bude každý z účastníkov vyvíjať činnosť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a spôsobom podľa tejto zmluvy pričom účastníci združenia sa zaväzujú zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie účelu združenia.

1.3 Účastníci združenia berú na vedomie, že združenie nemá právnu subjektivitu a ani spôsobilosť na práva a povinnosti.

Čl. 2

Práva a povinnosti účastníkov združenia

2.1 Účastníci združenia sa dohodli, že pre naplnenie dohodnutého účelu vykonajú dôsledne a svedomito tieto činnosti špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku zmluvy.

2.2 Účastník č. 1 v rámci svojho živnostenského oprávnenia zabezpečí prostredníctvom svojej stavebnej mechanizácie prípravné zemné a výkopové práce pre vybudovanie cesty.

2.3 Účastník č. 2 zabezpečí v rámci svojho živnostenského oprávnenia dovoz sypkých stavebných materiálov potrebných na vybudovanie cesty.

2.4 Účastník č. 3 zabezpečí v rámci svojho podnikateľského oprávnenia príslušnú projektovú dokumentáciu, vytýčenie stavby a stavebný dozor.

2.5 Za zabezpečenie činností podľa predchádzajúcich bodov 2, 3 a 4 sa účastníci združenia dohodli, že nebudú mať voči sebe žiadne finančné nároky súvisiace s vykonaním činností. Každý z účastníkov združenia bude samostatne znášať všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou, ktorú sa naplnenie dohodnutého účelu združenia zaväzuje vykonať, s výnimkou nákladov podľa čl. 3 bod 4 tejto zmluvy.

2.6 Účastníci berú na vedomie, že časť prác potrebných pre vybudovanie prístupovej cesty zabezpečia účastníci svojpomocne v rámci ich povinností podľa tohto bodu a asfaltovanie vybudovanej cesty zabezpečia prostredníctvom vybraného dodávateľa.

2.7 Každý účastník združenia má právo najmä:

- spolurozhodovať o obstarávaní spoločných vecí a byť informovaný o všetkých spoločných veciach združenia,

- požadovať od účastníka povereného správou majetkových hodnôt a tiež od ostatných účastníkov informácie alebo vysvetlenia ohľadne ktorejkoľvek veci súvisiacej so spoločnou činnosťou združenia,

- kontrolovať účtovné doklady podľa článku 3 bodu 6 a presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia,

- vystúpiť zo združenia na základe písomnej výpovede adresovanej ostatným účastníkom združenia po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede všetkým účastníkom združenia.

Čl. 3

Majetkové hodnoty vložené do združenia

3.1 Účastníci združenia sa dohodli, že pre potreby spoločnej činnosti združenia poskytnú účastníci majetkové hodnoty podľa podmienok nižšie určených.

3.2 Každý z účastníkov združenia sa zaväzuje poskytnúť za účelom zabezpečenia účelu združenia finančný príspevok vo výške: ......................... EUR a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy všetkými účastníkmi združenia.

3.3 Účastníci združenia sa vzájomne dohodli, že správu finančných príspevkov bude zabezpečovať účastník č. 2.

3.4 Účastníci združenia sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky budú použité výlučne na zabezpečenie účelu združenia s tým, že finančné príspevky sa použijú výlučne na nákup stavebných materiálov (piesok, štrk, betón) a financovanie asfaltovania vybudovanej cesty.

3.5 Poskytnuté finančné príspevky až do ich spotrebovania sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia pričom výška jednotlivých podielov je rovnaká. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci združenia zaviazaní spoločne a nerozdielne.

3.6 Každý účastník združenia, aj keď nevykonáva správu finančných príspevkov, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave združenia, nahliadať do účtovných dokladov preukazujúcich kúpu stavebných materiálov a účtovných dokladov preukazujúcich zabezpečenie asfaltovania cesty.

Čl. 4

Dosiahnutý prospech

4.1 Majetok (vybudovaná cesta) získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk