dnes je 16.11.2019
Input:

Vzor zmluvy o združení

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.1.1 Vzor zmluvy o združení

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Zmluva o združení

uzavretá v zmysle ustanovení § 829 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka medzi:

Účastník združenia č. 1

 

Meno a Priezvisko:.....................................................

Miesto podnikania:.....................................................

IČO:.....................................................

Zapísaný v:.....................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

 

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 1“)

a

Účastník združenia č. 2

 

Meno a Priezvisko:.....................................................

Miesto podnikania:.....................................................

IČO:.....................................................

Zapísaný v:.....................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

 

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 2“)

a

Účastník združenia č. 3

 

Meno a Priezvisko:.....................................................

miesto podnikania:.....................................................

IČO:.....................................................

Zapísaný v:.....................................................

Konajúci prostredníctvom:.....................................................

 

(ďalej v texte len „účastník združenia č. 3“)

(spolu aj len „účastníci združenia“)

Čl. 1

Účel združenia

1.1 Účelom združenia je spoločný postup účastníkov združenia pri zabezpečení výstavby prístupovej cesty k pozemkom

vo vlastníctve účastníkov združenia. Účastník združenia č. 1 je vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2,

účastník združenia č. 2 je vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2 a účastník združenia č. 2 je

vlastníkom pozemku parc. č.: .......... o výmere ...... m2, všetky pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce:

................, v okrese ....................

1.2 Vzhľadom k tomu, že pozemky účastníkov združenia sú pozemkami susediacimi a pozemky nemajú zabezpečenú

prístupovú cestu, účastníci združenia majú záujem o vybudovanie prístupovej cesty k jednotlivým pozemkom

účastníkov. Účastníci združenia sa združili v zmysle podmienok tejto zmluvy pre dosiahnutia zabezpečenia účelu

podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy t. j. vybudovanie prístupovej cesty k pozemkom. Na dosiahnutie

dojednaného účelu bude každý z účastníkov vyvíjať činnosť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a spôsobom

podľa tejto zmluvy pričom účastníci združenia sa zaväzujú zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť

alebo sťažiť dosiahnutie účelu združenia.

1.3 Účastníci združenia berú na vedomie, že združenie nemá právnu subjektivitu a ani spôsobilosť na práva a

povinnosti.

Čl. 2

Práva a povinnosti účastníkov združenia

2.1 Účastníci združenia sa dohodli, že pre naplnenie dohodnutého účelu vykonajú dôsledne a svedomito tieto činnosti

špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku zmluvy.

2.2 Účastník č. 1 v rámci svojho živnostenského oprávnenia zabezpečí prostredníctvom svojej stavebnej mechanizácie

prípravné zemné a výkopové práce pre vybudovanie cesty.

2.3 Účastník č. 2 zabezpečí v rámci svojho živnostenského oprávnenia dovoz sypkých stavebných materiálov

potrebných na vybudovanie cesty.

2.4 Účastník č. 3 zabezpečí v rámci svojho podnikateľského oprávnenia príslušnú projektovú dokumentáciu, vytýčenie

stavby a stavebný dozor.

2.5 Za zabezpečenie činností podľa predchádzajúcich bodov 2, 3 a 4 sa účastníci združenia dohodli, že nebudú mať

voči sebe žiadne finančné nároky súvisiace s vykonaním činností. Každý z účastníkov združenia bude samostatne

znášať všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou, ktorú sa naplnenie dohodnutého účelu združenia

zaväzuje vykonať, s výnimkou nákladov podľa čl. 3 bod 4 tejto zmluvy.

2.6 Účastníci berú na vedomie, že časť prác potrebných pre vybudovanie prístupovej cesty zabezpečia účastníci

svojpomocne v rámci ich povinností podľa tohto bodu a asfaltovanie vybudovanej cesty zabezpečia

prostredníctvom vybraného dodávateľa.

2.7 Každý účastník združenia má právo najmä:

- spolurozhodovať o obstarávaní spoločných vecí a byť informovaný o všetkých spoločných veciach združenia,

- požadovať od účastníka povereného správou majetkových hodnôt a tiež od ostatných účastníkov informácie

alebo vysvetlenia ohľadne ktorejkoľvek veci súvisiacej so spoločnou činnosťou združenia,

- kontrolovať účtovné doklady podľa článku 3 bodu 6 a presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia,

- vystúpiť zo združenia na základe písomnej výpovede adresovanej ostatným účastníkom združenia po uplynutí

trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení

výpovede všetkým účastníkom združenia.

Čl. 3

Majetkové hodnoty vložené do združenia

3.1 Účastníci združenia sa dohodli, že pre potreby spoločnej činnosti združenia poskytnú účastníci majetkové hodnoty

podľa podmienok nižšie určených.

3.2 Každý z účastníkov združenia sa zaväzuje poskytnúť za účelom zabezpečenia účelu združenia finančný príspevok

vo výške: ......................... EUR a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy všetkými účastníkmi

združenia.

3.3 Účastníci združenia sa vzájomne dohodli, že správu finančných príspevkov bude zabezpečovať účastník č. 2.

3.4 Účastníci združenia sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky budú použité výlučne na zabezpečenie účelu

združenia s tým, že finančné príspevky sa použijú výlučne na nákup stavebných materiálov (piesok, štrk, betón) a

financovanie asfaltovania vybudovanej cesty.

3.5 Poskytnuté finančné príspevky až do ich spotrebovania sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia pričom

výška jednotlivých podielov je rovnaká. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci združenia zaviazaní spoločne a

nerozdielne.

3.6 Každý účastník združenia, aj keď nevykonáva správu finančných príspevkov, má právo sa presvedčiť o

hospodárskom stave združenia, nahliadať do účtovných dokladov preukazujúcich kúpu stavebných materiálov a

účtovných dokladov preukazujúcich zabezpečenie asfaltovania cesty.

Čl. 4

Dosiahnutý prospech

4.1 Majetok (vybudovaná cesta) získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov

združenia a ich vzájomné spoluvlastnícke podiely budú rovnaké, tzn. každý z účastníkov združenia sa stane

podielovým spoluvlastníkom k vybudovanej ceste v jednej tretine.

Čl. 5

Rozhodovanie

5.1 Účastníci združenia rozhodujú o zaobstarávaní

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk