dnes je 28.10.2020

Input:

Vzor zmluvy o výpožičke

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.21.1.1 Vzor zmluvy o výpožičke

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Požičiavateľ:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

Číslo účtu: .....................................................................

(ďalej ako „požičiavateľ”)

a

Vypožičiavateľ:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

Číslo účtu: .....................................................................

(ďalej ako „vypožičiavateľ”)

(ďalej spolu len „zmluvné strany”)

I.

Predmet zmluvy

Požičiavateľ touto zmluvou bezplatne vypožičiava vypožičiavateľovi vec: záhradný malotraktor typového označenia ...................... s príslušenstvom na dobu dohodnutú podľa tejto zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy a za účelom jeho odskúšania v prevádzkových podmienkach vypožičiavateľa s predpokladom jeho možného predaja vypožičiavateľovi.

Príslušenstvo vypožičanej veci, ktoré sa vypožičiavateľovi odovzdáva súčasne s vypožičiavanou vecou tvorí: sada kľúčov, prídavný pluh, prídavný rotovátor a kosačka.

II.

Odovzdanie predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že k prevzatiu a odovzdaniu predmetu zmluvy dôjde dňa: ............... v mieste bydliska vypožičiavateľa.

Zmluvné strany súčasne pri podpise tejto zmluvy podpisujú preberací protokol o odovzdaní a prevzatí veci. Súčasťou tohto preberacieho protokolu sú rozhodujúce skutočnosti popisujúce technický stav predmetu zmluvy, prípadné zjavné vady a presný rozpis príslušenstva. Požičiavateľ taktiež pri odovzdaní predmetu zmluvy súčasne odovzdáva vypožičiavateľovi manuál použitia vypožičiavanej veci.

Vypožičiavateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude prepravovaný do miesta jeho bydliska požičiavateľom na náklady požičiavateľa a po ukončení výpožičky bude prepravovaný z miesta bydliska vypožičiavateľa do miesta bydliska požičiavateľa, pričom z tohto titulu sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť požičiavateľovi náklady vynaložené na dopravu predmetu zmluvy v paušálnej hodnote ........... Eur a to súčasne s uzatvorením tejto zmluvy.

III.

Doba výpožičky

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že požičiavateľ bezplatne zapožičia vypožičiavateľovi predmet zmluvy na dobu 4 kalendárnych mesiacov od dňa odovzdania predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sú si vedomé, že požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu zmluvy aj pred skončením doby výpožičky podľa predchádzajúceho odseku, pre prípady ak vypožičiavateľ neužíva predmet zmluvy riadne alebo ak predmet zmluvy užíva v rozpore s účelom využitia, alebo ak vypožičiavateľ koná v rozpore s podmienkami tejto zmluvy.

Po uplynutí doby výpožičky má vypožičiavateľ podľa svojho záujmu právo na prednostné odkúpenie predmetu zmluvy.

IV.

Podmienky užívania predmetu zmluvy

Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy zabezpečí jeho riadne užívanie v súlade s účelom jeho použitia a v zmysle predpísaných technických podmienok použitia vyplývajúcich z užívateľského manuálu.

Vypožičiavateľ sa ďalej zaväzuje, že po dobu užívania predmetu zmluvy, tento neprenechá do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk