dnes je 12.7.2020

Input:

Vzor zmluvy o úvere

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19.1.1 Vzor zmluvy o úvere

JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O ÚVERE

uzatvorená podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Veriteľom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK56 ......... v peňažnom ústave .............

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo :.............................

(ďalej len „veriteľom”)

a

Dlžníkom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK95 .......... v peňažnom ústave . .............

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo:.............................

(ďalej len „dlžníkom”)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

  1. záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi na požiadanie peňažné prostriedky do sumy ............. (ďalej aj len „peňažné prostriedky”) a
  2. záväzok dlžníka poskytnuté peňažné prostriedky veriteľovi vrátiť a zaplatiť mu úroky, všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II. 
Podmienky poskytnutia úveru

Veriteľ je povinný poskytnúť peňažné prostriedky dlžníkovi do ........ od doručenia žiadosti dlžníka, uhradenia odmeny veriteľa vo výške ........ a splnenia podmienok na poskytnutie úveru menovaných v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.

(UPOZORNENIE: odmenu veriteľa za poskytnutie úveru je možné dohodnúť len v prípade, ak je poskytovanie úverov veriteľom jeho podnikateľskou činnosťou, na ktorú má príslušné povolenie)

Právo dlžníka doručiť veriteľovi žiadosť a predložiť mu potvrdenie splnenia podmienok na poskytnutie úveru podľa ......... trvá najdlhšie do ............. . V tomto období nie je žiadna zo zmluvných strán oprávnená zmluvu vypovedať.

Veriteľ poskytne dlžníkovi peňažné prostriedky výlučne na účel .............. . Vzhľadom na uvedené je veriteľ povinný poskytnúť peňažné prostriedky dlžníkovi cestou ich úhrady .................

III. 
Splácanie úveru a úroky

Dlžník je povinný platiť veriteľovi odo dňa poskytnutia peňažných prostriedkov úrok vo výške ............ . Úroky je dlžník povinný platiť podľa rozpisu v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Výška úrokov môže byť veriteľom jednostranne zvýšená v prípade, ak dôjde k zvýšeniu ukazovateľa ............ o ........ . Výška úrokov musí byť veriteľom znížená v prípade, ak dôjde k zníženiu ukazovateľa .............. o ........... . Nová výška úrokov je pre dlžníka účinná od .......... po doručení oznámenia veriteľa dlžníkovi o tejto zmene. Ak veriteľ neoznámi zmenu výšky úroku podľa druhej vety tohto odseku dlžníkovi najneskôr do .........., má dlžník právo na zmluvnú pokutu vo výške ...........

Dlžník je povinný vrátiť peňažné prostriedky veriteľovi v splátkach podľa rozpisu v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Dlžník je / nie je oprávnený vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky veriteľovi aj pred dohodnutou dobou podľa ods. 6 tohto článku zmluvy, a to za podmienok ................ .

IV. 
Následky porušenia povinností dlžníka

V prípade, ak dlžník nebude schopný plniť harmonogram splátok podľa Prílohy č. 1, je oprávnený požiadať veriteľa o odloženie splátok.

Veriteľ žiadosť dlžníka podľa ods. 1 tohto článku zmluvy posúdi a žiadosti vyhovie alebo ju zamietne. Dlžník nemá právny nárok na vyhovenie jeho žiadosti. Veriteľ má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, akým spôsobom, v akej výške a na akú dobu umožní dlžníkovi odloženie splátok.

V prípade, ak veriteľ žiadosti dlžníka podľa ods. 1 tohto článku zmluvy vyhovie, doručenie oznámenia dlžníkovi o vyhovení žiadosti, obsahujúce úpravu splátok podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, zohľadňujúce odloženie splátok, sa považuje za dodatok k tejto zmluve, ktorým sa mení Príloha č. 1.

V prípade omeškania dlžníka s úhradou .......... splátok podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve aj len v ich časti alebo porušenia niektorej z povinností podľa čl. VI tejto zmluvy sa celý dlh dlžníka stáva okamžite splatným.

Veriteľ má v prípade, ak sa celý dlh dlžníka stal splatným, právo:

  1. odstúpiť od zmluvy,
  2. na zmluvnú pokutu vo výške .............. . Tým nie je dotknutý nárok veriteľa na náhradu škody v plnom rozsahu,
  3. v ľubovoľnom poradí uplatniť na splnenie zabezpečovacie prostriedky dohodnuté v čl. V tejto zmluvy.

Ak dlžník poskytnuté peňažné prostriedky použije na iný účel, ako dohodnutý touto zmluvou, alebo ak ich na dohodnutý účel nemožno použiť, je veriteľ

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk