Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o sprostredkovaní

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1 Vzor zmluvy o sprostredkovaní

JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Vzor zmluvy o sprostredkovaní

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Záujemca:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................  

 

(ďalej len „záujemca“)

a

Sprostredkovateľ:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

 

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

I.
Predmet zmluvy

Sprostredkovateľ zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť uzavriete zmluvy.... medzi treťou osobou a záujemcom a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi zaplatiť odmenu (províziu).

II.
Provízia a spôsob jej úhrady

Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v prípadoch:

a) ak pre záujemcu zaobstaral príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu.....

b) ak bola táto zmluva medzi záujemcom a treťou osobou uzavretá na základe jeho sprostredkovateľskej činnosti.

Výška provízia sprostredkovateľa v prípade, ak zaobstaral pre príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu bola dohodnutá paušálne sumou......

Výška provízia sprostredkovateľa v prípade, ak došlo k uzavretiu zmluvy medzi treťou osobou a záujemcom bola dohodnutá percentuálne stanovenou odmenou z finančného objemu zmluvy, ktorej uzavretie pre záujemcu sprostredkovateľ zabezpečil nasledovným spôsobom:

a) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z finančného objemu uzavretej zmluvy pri jej podpise,

b) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z finančného objemu zmluvy pri podpise dodatkov sprostredkovanej zmluvy,

c) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z ročného zisku záujemcu vyplývajúceho z obsahu sprostredkovanej zmluvy a jej dodatkov.

Záujemca je povinný uhradiť sprostredkovateľovi províziu na základe vyššie uvedených odsekov v týchto lehotách:

- ak sprostredkovateľ pre záujemcu zaobstaral príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, záujemca uhradí sprostredkovateľovi paušálne dohodnutú sumu .... v lehote do troch dní od doručenia písomného oznámenia záujemcovi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je ochotná a pripravená uzavrieť zmluvu so záujemcom,

- ak bola sprostredkovaná zmluva medzi záujemcom a treťou osobou uzavretá, záujemca uhradí percentuálne stanovenú podielovú odmenu sprostredkovateľovi v deň podpisu tejto zmluvy,

- ak boli na základe zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou uzavreté dodatky k sprostredkovanej zmluve, záujemca zaplatí stanovenú podielovú odmenu sprostredkovateľovi v lehote do troch dní od podpisu jednotlivých dodatkov zmluvy,

- ak zo sprostredkovanej zmluvy vznikol záujemcovi v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov v päťročnom období po podpise zmluvy zisk, podliehajúci zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, záujemca uhradí sprostredkovateľovi v lehote ... dní pred ukončením... dohodnutú províziu z ročného zisku záujemcu na základe tejto zmluvy.

Záujemca je povinný uhradiť v prípade omeškania s dohodnutou províziou alebo jej časťou sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ...

Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak táto zmluva zanikla pred uzavretím sprostredkúvanej zmluvy alebo dodatkov k tejto zmluve. Z tohto dôvodu je záujemca povinný preukázať v lehote do 15 dní od doručenia písomnej požiadavky sprostredkovateľa, formou overenej kópie originálov zmluvných dokumentov, stav zmluvných vzťahov pri sprostredkovanej zmluve s treťou osobou, ktoré boli po zániku tejto zmluvy o sprostredkovaní podkladom pre fakturáciu a podanie daňového priznania.

Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi v prípade uvedenom v predchádzajúcom ustanovení v bode 6. zmluvy v lehote do jedného mesiaca od doručenia písomnej požiadavky na úhradu vzniklého nároku po ukončení tejto zmluvy o sprostredkovaní. V prípade ak záujemca nepredloží sprostredkovateľovi overené kópie originálov zmluvných dokumentov podľa bodu 6., alebo ak neuhradí sprostredkovateľovi províziu vo výške jeho nároku po zániku tejto zmluvy, zaplatí sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu... za každý začatý mesiac omeškania.

Sprostredkovateľ má nárok na úhradu preukázaných nákladov vynaložených za sprostredkovateľskú činnosť podľa dohodnutej špecifikácie pri termíne úhrady provízie podľa: odseku 4 tohto článku, v prípade omeškania je záujemca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške ...

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Sprostredkovateľ je povinný informovať záujemcu bez zbytočného odkladu o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozhodovanie záujemcu o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy.

Pokiaľ o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov záujemcu.

Sprostredkovateľ je povinný v plnom rozsahu realizovať pokyny záujemcu smerujúce k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy.

Záujemca je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: