dnes je 25.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o sprostredkovaní

30.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1 Vzor zmluvy o sprostredkovaní

JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

uzavretá podľa § 642 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka 
medzi

Záujemca:

Obchodné meno: ............................................................................................ 
Sídlo: ............................................................................................................ 
Zastúpený: .................................................................................................... 
Bankové spojenie: peňažný ústav..... číslo účtu IBAN SK 26 ................................. IČO: ............................................................................................................. 
DIČ: ............................................................................................................. 
IČ DPH:..........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v............ 
Oddiel ........................ Vložka číslo .............................

(ďalej len „záujemca“)

a

Sprostredkovateľ:

Obchodné meno: ......................................................................................... 
Sídlo: ......................................................................................................... 
Zastúpený: ................................................................................................. 
Bankové spojenie: peňažný ústav číslo účtu IBAN SK 54 ................................... 
IČO: .......................................................................................................... 
DIČ: .......................................................................................................... IČ DPH.......................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ................... 
Oddiel ........................ Vložka číslo: .................................

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

I. 
Predmet zmluvy

Sprostredkovateľ zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť uzavriete zmluvy.... medzi treťou osobou a záujemcom a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi zaplatiť odmenu (províziu).

II. 
Provízia a spôsob jej úhrady

Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v prípadoch:

a) ak pre záujemcu zaobstaral príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu.....

b) ak bola táto zmluva medzi záujemcom a treťou osobou uzavretá na základe jeho sprostredkovateľskej činnosti.

Výška provízie sprostredkovateľa v prípade, ak zaobstaral pre príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, bola dohodnutá paušálne sumou...... .

Výška provízie sprostredkovateľa v prípade, ak došlo k uzavretiu zmluvy medzi treťou osobou a záujemcom, bola dohodnutá percentuálne stanovenou odmenou z finančného objemu zmluvy, ktorej uzavretie pre záujemcu sprostredkovateľ zabezpečil nasledovným spôsobom:

a) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z finančného objemu uzavretej zmluvy pri jej podpise,

b) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z finančného objemu zmluvy pri podpise dodatkov sprostredkovanej zmluvy,

c) sprostredkovateľ má nárok na províziu vo výške ... % z ročného zisku záujemcu vyplývajúceho z obsahu sprostredkovanej zmluvy a jej dodatkov.

Záujemca je povinný uhradiť sprostredkovateľovi províziu na základe vyššie uvedených odsekov v týchto lehotách:

- ak sprostredkovateľ pre záujemcu zaobstaral príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, záujemca uhradí sprostredkovateľovi paušálne dohodnutú sumu .... v lehote do troch dní od doručenia písomného oznámenia záujemcovi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je ochotná a pripravená uzavrieť zmluvu so záujemcom,

- ak bola sprostredkovaná zmluva medzi záujemcom a treťou osobou uzavretá, záujemca uhradí percentuálne stanovenú podielovú odmenu sprostredkovateľovi v deň podpisu tejto zmluvy,

- ak boli na základe zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou uzavreté dodatky k sprostredkovanej zmluve, záujemca zaplatí stanovenú podielovú odmenu sprostredkovateľovi v lehote do troch dní od podpisu jednotlivých dodatkov zmluvy,

- ak zo sprostredkovanej zmluvy vznikol záujemcovi v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov v päťročnom období po podpise zmluvy zisk, podliehajúci zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, záujemca uhradí sprostredkovateľovi v lehote ... dní pred ukončením... dohodnutú províziu z ročného zisku záujemcu na základe tejto zmluvy.

Záujemca je povinný uhradiť v prípade omeškania s dohodnutou províziou alebo jej časťou sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ...

Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak táto zmluva zanikla pred uzavretím sprostredkúvanej zmluvy alebo dodatkov k tejto zmluve. Z tohto dôvodu je záujemca povinný preukázať v lehote do 15 dní od doručenia písomnej požiadavky sprostredkovateľa, formou overenej kópie originálov zmluvných dokumentov, stav zmluvných vzťahov pri sprostredkovanej zmluve s treťou osobou, ktoré boli po zániku tejto zmluvy o sprostredkovaní podkladom pre fakturáciu a podanie daňového priznania.

Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi v prípade uvedenom v predchádzajúcom ustanovení v bode 6 zmluvy v lehote do jedného mesiaca od doručenia písomnej požiadavky na úhradu vzniknutého nároku po ukončení tejto zmluvy o sprostredkovaní. V prípade, ak záujemca nepredloží sprostredkovateľovi overené kópie originálov zmluvných dokumentov podľa bodu 6, alebo ak neuhradí sprostredkovateľovi províziu vo výške jeho nároku po zániku tejto zmluvy, zaplatí sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu... € za každý začatý mesiac omeškania.

Sprostredkovateľ má nárok na úhradu preukázaných nákladov vynaložených za sprostredkovateľskú činnosť podľa dohodnutej špecifikácie pri termíne úhrady provízie podľa: odseku 4 tohto článku, v prípade omeškania je záujemca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške ... €.

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

Sprostredkovateľ je povinný informovať záujemcu bez zbytočného odkladu o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozhodovanie záujemcu o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy.

Pokiaľ o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje nenavrhovať záujemcovi osoby, ktoré sú nedôveryhodné a známe neplnením dohodnutých záväzkov.

Sprostredkovateľ je povinný pre potrebu záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou, po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov záujemcu.

Sprostredkovateľ je povinný v plnom rozsahu realizovať pokyny

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk