Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o skladovaní

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1.1 Vzor zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O SKLADOVANÍ

uzavretá podľa § 527 ObchZ.
medzi

Skladovateľom:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „skladovateľ”)

a

Ukladateľom:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „ukladateľ”)

I.
Predmet zmluvy

Skladovateľ je právnická osoba, ktorá má v predmete podnikania opatrovanie vecí za odplatu. Touto zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec určenú v článku II. tejto zmluvy, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to skladné. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.4. 2017 do 31.12. 2017.

II.
Predmet uloženia a opatrovania

Ukladateľ dáva skladovateľovi do opatrovania 100 ks motorových vozidiel zn............................

IV.
Skladné.

Zmluvné strany sa dohodli na odplate – skladné vo výške ......................€ (slovom......................€). Skladné je splatné po ukončení platnosti zmluvy jedným zo spôsobov určeným v tejto zmluve, a to do 7 dní na účet skladovateľa. Skladné nepokrýva náklady na poistenie, na ktoré je povinný skladovateľ. V prípade, že si ukladateľ vyzdvihne uložené veci pred uplynutím dohodnutej doby skladovania, je povinný zaplatiť skladné za celú dohodnutú dobu.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Skladovateľ je povinný veci určené zmluvou prevziať pri ich odovzdaní ukladateľom a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Skladovateľ je povinný uložiť veci oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide o veci ukladateľa. Ukladateľ má právo kontrolovať stav skladovaných vecí. Skladovateľ je povinný dať veci po prevzatí poistiť pre prípad poškodenia, straty, krádeže či živelnej pohromy. Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovaných veciach, ktorá vznikla po prevzatí vecí, a to až do ich vydania,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: