Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.1.1 Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

JUDr. Jozef Jaško


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzavretá podľa § 638 a nasl. ObchZ.
medzi

Prevádzkovateľ dopravného prostriedku:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

a

Objednávateľ:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa zaväzuje prevádzkovateľ prepraviť náklad určený objednávateľom a na ten účel s dopravným prostriedkom vykonať viac vopred určených ciest a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu.

II.
Náklad

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prepravovať motorové vozidlá určené objednávateľom, špecifikované vždy pred každou prepravou objednávateľom v osobitnej prílohe zmluvy.

III.
Dojednaná trasa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prepraviť náklad špecifikovaný v bode II. tejto zmluvy a v prílohách na trase Prístav Bratislava – Nákladný prístav Rumunsko.

IV.
Doba prepravy

Prevádzkovateľ bude prepravu vykonávať v čase od ...............do....................., vždy na základe pokynu objednávateľa, ktorý zašle písomný pokyn do sídla prevádzkovateľa týždeň vopred.

V.
Práva a povinnosti strán

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok – nákladná loď určená na prepravu vozidiel bol spôsobilý na dojednané cesty a použiteľný na prepravu určenú v zmluve.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý na určené cesty. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti.

Prevádzkovateľ je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: