Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o preprave veci

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.1.1 Vzor zmluvy o preprave veci

JUDr. Andrea Kubányiová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O PREPRAVE VECÍ

uzatvorená podľa § 610 Obchodného zákonníka v platnom znení

Dopravca:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „dopravca“)

a

Odosielateľ:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „odosielateľ“)

za nasledovných zmluvných

podmienok:

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

dopravcu prepraviť pre odosielateľa ................... (opis zásielky) z (presná adresa miesta odoslania)do ...................................... (presná adresa miesta určenia), a to s nakládkou v mieste odoslania dňa .............. o / od – do ........... a vykládkou v mieste určenia najneskôr dňa ............. o / od – do ................ .

odosielateľa zaplatiť dopravcovi za riadne a včas zrealizovanú prepravu dohodnuté prepravné,

všetko podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Odosielateľ je povinný pripraviť zásielku v mieste odoslania, riadne zabalenú, minimálne .............., uloženú na paletách po ........ / o rozmeroch ................ . Zásielka pozostáva z ........, pričom jej preprava vyžaduje zachovanie konštantnej teploty ............. a vlhkosti ........... . Celková hmotnosť zásielky je od ............ do .............. . Iné charakteristiky a podmienky prepravy zásielky .................................

Dopravca je povinný realizovať prepravu zásielky s odbornou starostlivosťou, dopravným prostriedkom vhodným na prepravu podľa charakteru zásielky a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to sám alebo prostredníctvom tretích osôb (napr. zamestnancov), spôsobilých na ................. (napr. prevoz potravinárskych výrobkov)

Dopravca je oprávnený plniť predmet tejto zmluvy prostredníctvom iného dopravcu, v takom prípade však zodpovedá, akoby plnil sám.

Naloženie zásielky do dopravného prostriedku v mieste odoslania zabezpečuje .................... . Vyloženie zásielky z dopravného prostriedku v mieste určenia zabezpečuje ................ .

Odosielateľ je povinný odovzdať dopravcovi v momente odovzdania zásielky na prepravu nasledovné doklady .......................... .

Dopravca je povinný prevzatie zásielky v mieste odoslania potvrdiť odosielateľovi na .............. dokumente, prepraviť zásielku príjemcovi ..........................., IČO ............... do miesta určenia, odovzdať ju príjemcovi a na rovnakom dokumente je povinný zabezpečiť potvrdenie prevzatia zásielky príjemcom. Na účely odovzdania zásielky príjemcovi je dopravca oprávnený komunikovať so zástupcom príjemcu p. ................, kontakt .................

Dopravca je povinný najneskôr do .......... doručiť odosielateľovi originál ......... dokumentu spolu s potvrdením príjemcu o prevzatí zásielky.

Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke od momentu jej prevzatia až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pri škode na zásielke je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

  1. odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

  2. vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku, alebo

  3. vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu a vadnosť obalu bola poznamenaná v náložnom liste, ak bol vydaný; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak už príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je dopravca povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy zádržné právo k zásielke, kým s ňou môže nakladať.

III.
Odplata a platobné podmienky

Zmluvné strany sa v súlade so zákonom o cenách dohodli na odplate (prepravné) dopravcu za riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy dopravcom vo výške ............. (slovom .......................) bez DPH.

V dohodnutom prepravnom sú zahrnuté všetky náklady dopravcu spojené s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy.

Prepravné je splatné v lehote ......... dní odo dňa vystavenia faktúry dopravcom. Dopravca je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň doručenia zásielky príjemcovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania za oneskorenú úhradu prepravného odosielateľom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: