dnes je 30.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o práve spätnej kúpy

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.2 Vzor zmluvy o práve spätnej kúpy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PRÁVE SPÄTNEJ KÚPY

uzavretá podľa § 607 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ...................................................................................................... 
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v....... 
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „ predávajúci alebo oprávnený z práva spätnej kúpy”)

a

Kupujúcim:

Meno, priezvisko, titul: ............................................... 
Rodné číslo: ................................................................ 
Dátum narodenia: ....................................................... 
Číslo občianskeho preukazu............
Trvalé bydlisko: ........................................................... 
Štátna príslušnosť: .......................................................  

(ďalej len „ kupujúci alebo povinný z práva spätnej kúpy”)

I. 
Účel zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok práva spätnej kúpy predávajúceho voči kupujúcemu k predmetu kúpy, tak ako je tento zadefinovaný v čl. II bod I tejto Zmluvy. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú a potvrdzujú, že v dnešný deň t.j.: ............... súčasne s touto zmluvou o práve spätnej kúpy uzavreli kúpnu zmluvu, prostredníctvom ktorej predávajúci odplatne previedol na kupujúceho predmet kúpy osobný automobil, tak ako je tento špecifikovaný v čl. II bod I tejto Zmluvy.
 2. Vzhľadom na to , že zmluvné strany pri uzavieraní kúpnej zmluvy vychádzali z možnej potreby spätného nadobudnutia predmetu kúpy tak, ako je tento špecifikovaný v čl. II bod I v prospech predávajúceho, uzavreli zmluvné strany kúpnu zmluvu s výhradou práva spätnej kúpy v prospech predávajúceho a teda uzatvárajú túto Zmluvu o práve spätnej kúpy.

II. 
Predmet kúpy

 1. Predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami zo dňa:.......... bol osobný automobil zn........ evidenčné č. (EČV) : ....... , č. podvozku (karosérie) : .........., č. motora VIN : ........, rok výroby : ....., farba: ........, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva (ďalej len „predmet kúpy”). Za súčasť predmetu kúpy sa považujú aj všetky k nemu vzťahujúce sa doklady, najmä technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Za príslušenstvo predmetu kúpy sa považuje technické vybavenie automobilu najmä: autorádio, poťahy, gumové koberce, vrátane povinnej výbavy – lekárnička, ťažné lano, výstražný trojuholník, rezerva, zdvihák a súprava pracovného náradia.
 2. Predávajúci ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy odovzdal kupujúcemu predmet kúpy vrátane jeho súčastí a príslušenstva, tak ako je to zachytené v Preberacom protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. ...tejto Zmluvy.

III. 
Podmienky práva spätnej kúpy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu právo spätnej kúpy podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas doby jedného roka od uzavretia tejto Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. V prípade, ak predávajúci počas uvedenej doby neuplatní voči kupujúcemu právo spätnej kúpy, toto právo spätnej kúpy predávajúceho zanikne.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný uplatniť voči kupujúcemu právo spätnej kúpy prostredníctvom písomného oznámenia tak, aby sa toto oznámenie dostalo do sféry dispozície kupujúceho najneskôr pred uplynutím doby podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je oprávnený v dobe podľa bodu I tohto článku akýmkoľvek spôsobom scudziť predmet kúpy akejkoľvek tretej osobe, inak bude povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške: ......... eur z titulu porušenia práva spätnej kúpy predávajúceho, pričom nárok predávajúceho na vzniknutú škodu týmto nie jej dotknutý. Zmluvné strany sa dohodli, že počas vyššie uvedenej doby ....roka je kupujúci povinný predmet kúpy poistiť na havarijné a zákonné poistenie, pričom prípadné poistné plnenie počas uvedenej doby bude vinkulované v prospech kupujúceho.
 4. V prípade, ak počas doby uvedenej v bode I tohto článku predávajúci uplatní voči kupujúcemu právo spätnej kúpy, zmluvné strany budú konať nasledovne:
 5. Prevzatím automobilu prechádza na predávajúceho spätne nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
 6. V prípade, ak kupujúci nesplní povinnosť podľa bodu 4 (i) a neodovzdá predmet kúpy predávajúcemu ani do .....dní od výzvy predávajúceho, tak predávajúcemu vznikne voči kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: ........... eur.
 7. V prípade, ak sa dostane predávajúci voči kupujúcemu do omeškania s povinnosťou vrátiť kúpnu cenu podľa bodu 4 (ii) tohto článku, tak kupujúcemu
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk